ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

ogłoszenie o naborze nr 2/2024

Rozwijanie działalności gospodarczej
 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2024

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działająca na terenie gmin:
Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie:

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

 

1. Termin składania wniosków:
Od 30.01.2024 roku do 12.02.2024.roku

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w Biurze LGD C. K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • Wniosek winien być wypełniony elektronicznie i wydrukowany albo wypełniony ręcznie pismem drukowanym. Do wniosku dołącza się również wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych. Dokumenty powinny być trwale zszyte w sposób uniemożliwiający ich de-kompletację oraz posiadać ponumerowane załączniki.
 • Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do Biura LGD.
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy jest potwierdzone na pierwszej stronie papierowej wniosku oraz na jego kopii przez pracownika biura przyjmującego wniosek. Potwierdzenie zawiera pieczęć wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, datę i godzinę wpływu, liczbę złożonych załączników, indywidualny numer wniosku oraz podpis pracownika przyjmującego wniosek.

3. Forma wsparcia:
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

4. Zakres tematyczny operacji:
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:                                                                                                    
Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt. 2 lit.c), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r., Poz. 664 z późn. zm.), w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1.Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości dofinasowania przedsiewzięć innowacyjnych lub/i związanych z ekonomią społeczną.

 5. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia obowiązujący w ramach naboru:        
„Operacja nie przewiduje kosztów, o których mowa w  § 17 ust. 1 rozporządzenia MRiRW
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm., obejmujących zakup robót lub usług budowlanych, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę”.

 

6. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów:

Lp.

Lokalne kryterium oceny operacji

Opis lokalnego kryterium oceny operacji

Punktacja

Uwagi

1.

Kryterium: powiązane z premiowaniem przedsięwzięć związanych z innowacyjnością/, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii / ekonomią społeczną

Kryterium to zostało przyjęte jako odpowiedź na słabe strony ukazane w analizie SWOT: znikomy stopień wykorzystania innowacji m.in. odnawialnych źródeł energii i szanse jaką są wzrastające znaczenie innowacji i ekologii, moda na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i wsparcie różnych form ekonomii społecznej.

0-10

0 pkt. – nie dotyczy

10 pkt. – dotyczy(operacja zawiera elementy innowacyjności, odnawialnych źródeł energii, ekonomii społecznej)

2

Kryterium: zasięg i oddziaływanie operacji

Kryterium to zostało przyjęte jako odpowiedź na słabe strony ukazane w analizie SWOT jakimi są: brak zintegrowanego produktu turystycznego, brak wspólnego systemu oznakowania infrastruktury turystycznej, słabo rozwinięta sfera usług, słabo rozwinięte rolnictwo ekologiczne, niedostateczna oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jak również znikome wspólne działania promocyjne  i szansami jakimi są współpraca branżowa, sektorowa, rozwój i promocja produktów lokalnych, moda na produkty regionalne i lokalne.

3-10

3 pkt. – miejscowość

6 pkt. – gmina

10 pkt. – obszar LGD

3

Kryterium związane z promocją operacji skierowanych do mieszkańców z tzw. grup defaworyzowanych

Kryterium to wpływa na wzrostu aktywności i zaangażowaniu ich w życie społeczne odpowiada na słabe strony ukazane w analizie SWOT jakimi są: rosnące bezrobocie, niska aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców regionu, apatia, poczucie bezradności, jak i zagrożenia jakim jest odpływ młodych wykształconych ludzi.

0-10

0 pkt. – nie

10 pkt. - tak

4

Kryterium związane 
z promocją współdziałania podmiotów

.

Kryterium to odpowiada na przedstawioną w słabych stronach niską aktywność społeczną  mieszkańców regionu oraz współpracę.

  

0-10

0 pkt. – brak innych podmiotów

5 pkt. – przedsięwzięcie promujące współdziałanie z jednym podmiotem działającym na obszarze LGD

10 pkt. – przedsięwzięcie promujące współdziałanie
z dwoma lub więcej  podmiotami działającymi na obszarze LGD

5

Kryteriumwykorzystanie potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego oraz ochrona wartości przyrodniczo – krajobrazowych

Kryterium to zostało przyjęte jako odpowiedź na  słabe strony ukazane w analizie SWOT: brak zintegrowanego produktu turystycznego, znikoma ilość certyfikowanych produktów i usług, słabo rozwinięte rolnictwo ekologiczne, zaniedbane, nie oznakowane zabytki, pomniki przyrody, niski komfort istniejącej bazy noclegowej i szans jakimi są: rozwój i promocja produktów lokalnych, rozwój dziedzictwa kulturowego w kraju, wykorzystanie ekologicznych i kulturowych walorów regionu w procesie edukacji młodzieży, moda na produkty regionalne i lokalne.

0-10

0 pkt. – operacja nie wykorzystuje potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego LGD oraz nie propaguje ochrony wartości przyrodniczo – krajobrazowych

 

5 pkt.– jeżeli  przedsięwzięcie zawiera elementy promocji lokalnych zasobów

 

10 pkt. – jeżeli operacja jest oparta na wykorzystaniu lokalnych zasobów

6

Operacja wpływa na realizację celów szczegółowych LSR.

Oceniany jest wpływ operacji na realizację jak największej ilości celów. Ocenie będą podlegać cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji pod kątem tego czy będą tworzyć między sobą logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.

0-10

0 pkt. – operacja wpływa na realizację
1 celu

 

5 pkt. – operacja wpływa na realizację 2 celów

 

10 pkt. – operacja wpływa na realizację 3 lub więcej celów

 • Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimalnej liczby punktów - 18 pkt, co stanowi 30 % maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
 • W przypadku dwóch lub więcej operacji, które po ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymały tę samą ilość punktów, a limit środków przewidzianych w danym naborze nie pozwala na wybór wszystkich operacji, o ich kolejności na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium jakim jest data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy, tj. pierwszy na liście znajdzie się wniosek, który został złożony wcześniej.

7. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Oświadczenie dotyczące doświadczenia i/lub kwalifikacji i/lub zasobów zgodnych z zakresem planowanej operacji – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 • Informacja o projekcie – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

8. Limit środków w ramach ogłoszenia:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 25 000,00 EURO (co stanowi 100 000,00 zł  przy indykatywnym  kursie 4  PLN/EURO).

9. Intensywność wsparcia w ramach ogłoszenia naboru:
Refundacja kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 70%.

10. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie jest dostępna na stronie internetowej www.ckpodkarpacie.eu
 • Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne na stronie internetowej www.ckpodkarpacie.eu oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl

Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD C.K. Podkarpacie.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie oraz pod numerem telefonu 17 276 47 96 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy [*.xlsx]
 Pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy PDF [*.pdf]
 Pobierz
Dodatkowy arkusz dla podmiotów współwnioskujących [*.xlsx]
 Pobierz
Dodatkowy arkusz dla podmiotów współwnioskujących PDF [*.pdf]
 Pobierz
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy [*.pdf]
 Pobierz
Biznesplan [*.docx]
 Pobierz
Biznesplan - tabele finasowe [*.xlsx]
 Pobierz
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu [*.pdf]
 Pobierz
Informacja dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy [*.pdf]
 Pobierz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa [*.xls]
 Pobierz
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa [*.pdf]
 Pobierz
Umowa o przyznaniu pomocy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 1 do umowy [*.xlsx]
 Pobierz
Załącznik nr 2 do umowy [*.xls]
 Pobierz
Załącznik nr 3 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 3a do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 5 do umowy [*.xlsx]
 Pobierz
Załącznik nr 6 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 7 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 8 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 9 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 10 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Wniosek o płatność [*.xlsx]
 Pobierz
Wniosek o płatność PDF [*.pdf]
 Pobierz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia [*.xlsx]
 Pobierz
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia PDF [*.pdf]
 Pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność [*.pdf]
 Pobierz
Sprawozdanie z realizacji biznesplanu [*.xlsx]
 Pobierz
Sprawozdanie z realizacji biznesplanu PDF [*.pdf]
 Pobierz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji [*.pdf]
 Pobierz
Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 2 do umowy [*.xls]
 Pobierz
Załącznik nr 3 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 4 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 4 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 5 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 6 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 7 do umowy [*.docx]
 Pobierz
Dokumentacja LGD - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [*.pdf]
 Pobierz
Dokumentacja LGD - Regulamin Rady [*.pdf]
 Pobierz
Dokumentacja LGD - Procedura wyboru i oceny operacji [*.pdf]
 Pobierz
Dokumentacja LGD - Procedura wyboru i oceny operacji - załącznik nr 1 [*.pdf]
 Pobierz
Dokumentacja LGD - Procedura wyboru i oceny operacji - załącznik nr 2 [*.pdf]
 Pobierz
Dokumentacja LGD - Procedura wyboru i oceny operacji - załącznik nr 3 [*.pdf]
 Pobierz
Dokumentacja LGD - Procedura wyboru i oceny operacji - załącznik nr 4 [*.pdf]
 Pobierz
Dokumentacja LGD - Kryteria wyboru i oceny operacji [*.pdf]
 Pobierz
Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki [*.docx]
 Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące doświadczenia i/lub kwalifikacji i/lub zasobów [*.doc]
 Pobierz
Załącznik nr 3 - Informacja o projekcie [*.docx]
Poniedziałek 15 stycznia 2024