ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Aktualności

Rusza konkurs - Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Aktualności
 

Rusza konkurs - Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Jest to szansa dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa podkarpackiego na realizację oddolnych inicjatyw lokalnych.

Nabór wniosków od 15 do 31 maja.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju to nie tylko dotacje w kwocie 7500 zł ale również konkursy animacyjne: Program Rozwoju Osobistego lub Organizacji (2000 zł); Opowiedz - moja przestrzeń działania (2000 zł) i konkurs "Wygraj w tysiąca" - nagrody dla wolontariuszy (500 zł)

Fundacja SMK oferuje także wsparcie informacyjne, animacyjne, doradcze i edukacyjne.

W ramach I edycji konkursu pula środków na dotacje wynosi 150 000 zł. Planuje się przyznanie min. 20 dotacji rozwojowych dla grup nieformalnych i młodych organizacji.

Zapraszamy po więcej informacji na spotkania informacyjne on-line lub stacjonarnie. Szczegółowe daty i miejsca spotkań dostępne na stronie fundacjasmk.pl

Podkarpacki Fundusz Rozwoju realizowany jest przez Fundację Fundusz Lokalny SMK w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez @Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO) - Priorytet 1 - Mikro-Inicjatywy.

Wtorek 14 maja 2024
 

Konkurs na film pt. „Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”

Aktualności
 

Szanowni Państwo,

LGD C.K Podkarpacie zaprasza do udziału w Konkursie na film pt. „Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem   LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”.                                                                       Celem konkursu jest popularyzacja i promocja działalności LGD C.K. Podkarpacie, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, promocja efektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie, rozszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD C.K. Podkarpacie, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju obszaru, upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD C.K. Podkarpacie.

 

Konkurs skierowany jest dla mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie ( 

 

 

go kierowanego przez społeczność  LGD  C.K. Podkarpacie w perspektywie 2014-2020.

 

            Prace powinny przedstawiać przykłady zmian jakie nastąpiły w danej gminie / miejscowości dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich na obszarze LGD C.K. Podkarpacie (np. plac zabaw, siłownia zewnętrzna,  turystyka, rekreacja, obiekt dziedzictwa kulturalnego, historycznego, zabytek itp.).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście na adres biura LGD C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec w terminie do 10.06.2024 r. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek Konkurs na film „ Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”.

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin konkursu [*.pdf]
 Pobierz
Lista zrealizowanych projektów za pośrednictwem LGD [*.docx]
 Pobierz
Formularz zgłoszeniowy [*.docx]
 Pobierz
Oświadczenie [*.docx]
 Pobierz
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego [*.docx]
Wtorek 30 kwietnia 2024
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 14.03.2024  roku (czwartek) o godzinie 13:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2024, 2/2024. 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.

2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia.

3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.

6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady oraz listobecności Członków Rady podczas oceny i wyboru wniosków.

7. Ocena zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz programem w ramach oceny wstępnej.

8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej.

9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

10. Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji które uzyskały minimalną liczbępunktów według lokalnych kryteriów wyboru.

11. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania bądź nie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.

13. Sporządzenie listy operacji wybranych.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Czwartek 7 marca 2024
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 01.02.2024 roku o godzine 16:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2023 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności członka Rady.
6.  Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru nr 3/2023:
- weryfikacja operacji w zakresie dotyczącym planowanej zmiany umowy,
- podjęcie uchwały.
7. Wolne wnioski i zapytania,
8. Zamknięcie posiedzenia Rady.

 

Piątek 26 stycznia 2024
 

Walne Zebranie Członków

Aktualności Ogłoszenia
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

zaprasza Członków LGD na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26.01.2024 roku o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu,  ul. Słoneczna 2.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków  Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie  podjęcie uchwały,

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2023 – podjęcie uchwały,

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C. K Podkarpacie za 2023 rok -podjęcie uchwały,

8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie  za 2023 – podjęcie uchwały,

9. Udzielenie absolutorium Zarządowi  Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie   uchwały,

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

11. Wybór Rady Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwały,

12. Ustalenie wysokości diety dla Członków Komisji Rewizyjnej  Lokalnej Grupy Działania C.K Podkarpacie – podjęcie uchwały,

13. Wolne wnioski, sprawy różne,

14. Zamknięcie Zebrania.

 

 

Piątek 19 stycznia 2024
 

Zawarcie umowy na realizację LSR na lata 2023-2027

Aktualności
 

W dniu 9 stycznia 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie członkowie Zarządu LGD  C.K. Podkarpacie Wiceprezes Zarządu  Anna Siewierska oraz Sekretarz Zarządu Krzysztof Koza podpisali Umowę o warunkach  i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 na łączną kwotę 2 561 427,61 euro.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 [*.pdf]
 Pobierz
LSR [*.pdf]
 Pobierz
Plan komunikacji z lokalną społecznością [*.pdf]
Poniedziałek 15 stycznia 2024
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 
Czwartek 21 grudnia 2023
 

Bezpłatne szkolenie pn. "1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP".

Aktualności
 

Bezpłatne szkolenie pn. "1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP".

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:

Fundusze UE Województwo Podkarpackie - Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

 

 

 

Piątek 6 października 2023
 

VIII PODKARPACKI FESTIWAL SZARLOTKI

Aktualności
 

Siedlisko Janczar w Pstrągowej zaprasza na  VIII Podkarpacki Festiwal Szarlotki, który odbędzie się w dniu
8 października 2023 roku w godzinach od 12:00 do 17:00 w Siedlisku.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat [*.pdf]
Środa 23 sierpnia 2023
 

Walne Zebranie Członków

Aktualności
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

zaprasza Członków LGD na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 01.06.2023 roku o godzinie 16:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu,  ul. Słoneczna 2.

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie podjęcie uchwały,

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2022 – podjęcie uchwały,

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C. K Podkarpacie za 2022 rok -podjecie uchwały,

8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie za 2022 – podjęcie uchwały,

9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwały,

10. Zmiana Statutu Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwał,

11.Wybór Komisji Skrutacyjnej,

12. Zmiana składu Rady Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwał,

13. Przedstawienie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie na lata 2023-2027

14. Wolne wnioski, sprawy różne,

15. Zamknięcie Zebrania.

Czwartek 25 maja 2023
 

Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR.

Aktualności
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rekomendacje przedstawione w raporcie sformułowano na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych metod badawczychi analiz, będą na bieżąco wdrażane przez LGD i zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ewaluacja - raport [*.pdf]
Poniedziałek 6 marca 2023
 

VII Podkarpacki Festiwal Szarlotki

Aktualności
 
Środa 19 października 2022
 

Posiedzenie Rady LGD 26.10.2022 r.

Aktualności
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26.10.2022  roku (środa) o godzinie 12:30 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady

2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia

3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych

przez LGD

6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady oraz listobecności Członków Rady podczas oceny i wyboru wniosków

7. Ocena zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz programem w ramach

oceny wstępnej

8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych

uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej

9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji

10. Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji które uzyskały minimalną liczbę

punktów według lokalnych kryteriów wyboru

11. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

12. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania bądź nie wybrania operacji do finansowania oraz

o ustaleniu kwoty wsparcia

13. Sporządzenie listy operacji wybranych

14. Wolne wnioski i zapytania

15. Zakończenie posiedzenia

 

 

Środa 19 października 2022
 

VII Podkarpacki Festiwal Szarlotki

Aktualności
 
Czwartek 29 września 2022
 

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD

Aktualności
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie zaprasza Członków LGD na Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD, które odbędzie się 26.08.2022 roku o godzinie 18:30 w Siedlisku Janczar w Pstrągowej .

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków LGD:

1) Otwarcie Zebrania,

2) Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,

3) Stwierdzenie prawomocności Zebrania,

4) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad ,

5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie z dnia 30.07.2021 r – podjęcie uchwały,

6) Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2021 – podjęcie uchwały,

7) Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C. K Podkarpacie za 2021 rok -podjęcie uchwały,

8) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie za okres 4 letniej kadencji – podjęcie uchwały,

9) Udzielenie absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwały,

10) Zmiana Statutu Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwał,

11) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

12) Wybór Zarządu Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwały,

13) Wybór Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwały,

14) Zmiana składu Rady Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie – podjęcie uchwał,

15) Wolne wnioski, sprawy różne,

16) Zamknięcie Zebrania.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Projek uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zebrania Czonków LGD z dnia 30.07.2021. [*.pdf]
 Pobierz
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/08/2022 - Protokół z Walnego Zebrania Członków LGD z dnia 3.07.2021. [*.pdf]
 Pobierz
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 [*.pdf]
 Pobierz
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/08/2022 - Sprawozdanie finansowe za rok 2021 [*.pdf]
 Pobierz
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji RewizyjnejLGD za rok 2021 [*.pdf]
 Pobierz
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/08/2022 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały w srawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LGD za okres 4-letniej kadencji [*.pdf]
 Pobierz
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 04/08/2022 - Sprawozdanie Zarządu LGD za okres 4-letniej kadencji [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi LGD [*.pdf]
 Pobierz
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zamian Statutu LGD [*.pdf]
 Pobierz
Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/08/2022 - zmiana Statutu [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu [*.pdf]
 Pobierz
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 07/08/2022 - tekst jednolity Statutu [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu LGD [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej [*.pdf]
 Pobierz
Projekt uchwały w sprawie odwołania Członków Rady LGD [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały w sprawie powołania Członków Rady LGD [*.pdf]
Piątek 19 sierpnia 2022
 

Sotkania aktywizujące

Aktualności
 

Lokalna Grupa Działania

C.K. Podkarpacie

zaprasza

 

mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie,

na spotkania aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020

 

Terminy spotkań

 

23.08.2022 r. godzina 19:00

Świetlica Wiejska Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach


25.08.2022 r. godzina 18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

 

26.08.2022 r. godzina 17:30

Siedlisko Janczar w Pstrągowej

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
plakat spotkania aktywizujące [*.pdf]
Wtorek 16 sierpnia 2022
 

Spotkania konsultacyjne

Aktualności
 

Szanowni Państwo,
     Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania 2021-2027.
Dokument strategiczny zostanie opracowany z udziałem lokalnej społeczności. Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu są spotkania konsultacyjne, które zostaną  przeprowadzone w każdej z  gmin członkowskich (Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie).

     Celem spotkań konsultacyjnych jest opracowanie wspólnych kierunków działań dla naszego obszaru na nowy okres programowania 2021-2027. Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje nt. założeń nowego RLKS -innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo.

     Wszystkie potrzeby obszaru zostaną zebrane w formie badań Państwa opinii i posłużą do określenia celów, a w przyszłości podziału środków w ramach przyszłego budżetu LGD.

     W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie, reprezentantów trzech sektorów: publicznego, społecznego oraz gospodarczego tj. lokalnych liderów, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, członkiń KGW, klubów sportowych, przedsiębiorców, rolników, sołtysów oraz osoby fizyczne mające na uwadze rozwój swoich miejscowości oraz aktywnego udziału w tworzeniu ww. dokumentu i wspólnego wypracowania optymalnej ścieżki rozwoju obszaru objętego LSR w nowym okresie programowania poprzez udział w otwartych spotkaniach warsztatowych w każdej z Gmin.

         

Terminy i miejsca spotkań:

Gmina Czudec -  04.07.2022 roku 
godzina od 13:00 do 15:30

Sala Widowiskowa w Urzędzie Gminy w Czudcu
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec


Gmina Niebylec - 04.07.2022 roku
godzina od 16:00 do 18:30

Gminny Ośrodek Kultury
w Niebylcu
Niebylec 182 a
38-114 Niebylec


Gmina Wielopole Skrzyńskie - 05.07.2022 roku
godzina od 12:00 do 14.30

Budynek Kulturalno-Oświatowy
w Wielopolu Skrzyńskim
Wielopole Skrzyńskie 244
39-110 Wielopole Skrzyński

 

Poniedziałek 27 czerwca 2022
 

Życzenia

Aktualności
 

Środa 13 kwietnia 2022
 

Pomoc dla Ukrainy

Aktualności
 

Szanowni Państwo,

Na prośbę Gminy Wielopole Skrzyńskie  - Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie utworzyła specjalne konto. Na wskazany rachunek bankowy można dokonać dobrowolnej wpłaty pieniężnej. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup różnorodnego wsparcia niezbędnego do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych. 

Konto: Pomoc dla Ukrainy

nr rachunku: 54 9168 1014 3900 2798 20000 060

Piątek 4 marca 2022
 

Posiedzenie Rady

Aktualności Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 11.02.2022  roku (piątek)  w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2022, 2/2022, 3/2022.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD,
6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady,
7. Ocena zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz programem w ramach oceny wstępnej,
8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej,
9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji ,
10. Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji które uzyskały minimalną liczbę punktów według lokalnych kryteriów wyboru,
11. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru,
12. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania bądź nie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia,
13. Sporządzenie listy operacji wybranych,
14. Wolne wnioski i zapytania,
15. Zakończenie posiedzenia.

Czwartek 3 lutego 2022
 

Posiedzenie Rady - PRZENIESIONE!

Aktualności
 

W związku z problemami zdrowotnymi pracowników biura LGD, posiedzenie Rady planowane na dzień 04.02.2022 r. zostaje przeniesione na termin późniejszy, o którym poinformujemy na co najmniej 7 dni przed planowaną datą posiedzenia.

Środa 2 lutego 2022
 

POSIEDZENIE RADY

Aktualności Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 04.02.2022  roku (piątek) o godzinie 12:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2022, 2/2022, 3/2022.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD,
6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady,
7. Ocena zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz programem w ramach oceny wstępnej,
8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej,
9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji ,
10. Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji które uzyskały minimalną liczbę punktów według lokalnych kryteriów wyboru,
11. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru,
12. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania bądź nie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia,
13. Sporządzenie listy operacji wybranych,
14. Wolne wnioski i zapytania,
15. Zakończenie posiedzenia.

Czwartek 27 stycznia 2022
 

Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na pierwszym Cmentarzu Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim

Aktualności
 
Piątek 29 października 2021
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Aktualności
 

 

 

Uprzejmie informujemy, że budżet LGD w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zwiększył się o dodatkowe środki w wysokości 291 000,00 EURO tj. 1 164 000 zł , w tym 500 000,00 zł na podejmowanie działalności gospodarczej. Planowany termin naboru przewidziany jest na listopad/ grudzień 2021 r.

W związku z powyższym, zapraszamy mieszkańców obszaru LGD C. K. Podkarpacie na szkolenie nt. przygotowania wniosku i biznesplanu z Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
szkolenie dla potencjalnych beneficjentów [*.pdf]
Poniedziałek 18 października 2021
 

VI Podkarpacki Festiwal Szarlotki - zapraszamy!

Aktualności
 
Środa 22 września 2021
 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

Aktualności
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie zaprasza Członków LGD na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, które  odbędzie się w dniu 30.07.2021 roku o godzinie 18:00 w Ranczo Stodoła w Pstrągowej.

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C.K.      Podkarpacie                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,                                                                      

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,                                                                                                                                                                                                                            

4. Przyjecie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 28.03.2020 roku,                                                                                                                                             

 5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2020 - podjęcie uchwały,                                                                           

 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie za rok 2020 - podjęcie uchwały,                                                                                                                                                                                         

 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarapcie - podjęcie uchwały,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi  Lokalnej  Grupy Działania C.K. Podkarpacie - podjęcie uchwały, 

 9. Wolne wnioski, sprawy różne      

 10. Zamknięcie Zebrania

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Projekt Uchwłały nr 01/07/2021 - Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały nr 02/07/2021 - przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały nr 03/07/2021 -zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały nr 04/07/2021- zatwierdzenie srawozdania Komisji Rewizyjnej [*.pdf]
 Pobierz
Projekt Uchwały nr 05/07/2021 - udzielenia absolutorium Zarządowi [*.pdf]
Czwartek 22 lipca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22.06.2021  roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD,
6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady,
7. Ocena zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz programem w ramach oceny wstępnej,
8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej,
9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji ,
10. Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji które uzyskały minimalną liczbę punktów według lokalnych kryteriów wyboru,
11. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru,
12. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania bądź nie wybrania operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia,
13. Sporządzenie listy operacji wybranych,
14. Wolne wnioski i zapytania,
15. Zakończenie posiedzenia.

Wtorek 15 czerwca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26.03.2021 roku o godzine 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności członka Rady.
6.  Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramachnaboru nr 2/2020:
- weryfikacja operacji w zakresie dotyczącym planowanej zmiany umowy,
- podjęcie uchwały.
7. Wolne wnioski i zapytania,
8. Zamknięcie posiedzenia Rady.

 

Piątek 19 marca 2021
 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w  terminie od 06.04.2021 r. do 30.04.2021 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

1. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (konkurs), Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa, przebudowa lub remont niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w tym ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji, obiektów sportowych,

2.  Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat,

3. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs). Przedsięwzięcie 2.1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług,

4. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej
 (konkurs), Przedsięwzięcie 2.2.1. Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości dofinansowania przedsięwzięć innowacyjnych lub/i związanych z ekonomią społeczną,

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (konkurs).  Przedsięwzięcie 1.2.1. Rewitalizacja budynków zabytkowych uż ytkowanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci, budynków sakralnych i cmentarzy,

6. Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych (konkurs). Przedsięwzięcie 2.2.2. Budowa, modernizacja lub/i wyposażenie obiektów do produkcji bądź sprzedaży produktów/usług lokalnych i/lub z wykorzystaniem odnawialnej energii w prowadzeniu działaności gospodarczej.

W związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy  na konsultacje dotyczące naborów wniosków, które prowadzą pracownicy biura  Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Czwartek 18 marca 2021
 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin konkursy [*.pdf]
 Pobierz
Karta zgłoszeniowa [*.pdf]
Piątek 5 marca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 10.03.2021 roku o godzine 11:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności członka Rady.
6.  Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramachnaboru nr 2/2020:
- weryfikacja operacji w zakresie dotyczącym planowanej zmiany umowy,
- podjęcie uchwały.
7. Wolne wnioski i zapytania,
8. Zamknięcie posiedzenia Rady.Środa 3 marca 2021
 

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aktualności
 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie l".

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowanydo:
• osób fizycznych;
•podmiotów ekonomii społecznej;
•przedsiębiorstw społecznych;
•instytucji rynku pracy i integracji społecznej;
• jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy:

• Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem - spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,
• Spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby)- ich celem jest praca grup nad wspólnym przedsięwzięciem, inicjatywą
lub projektem, na rzecz ekonomii społecznej,
• Organizację wizyt studyjnych dla Grup Tworzących Środowisko: jedno, dwu lub trzydniowych
dla grup 15-18 osobowych z noclegami i wyżywieniem.
W ramach wizyty uczestnicy poznają przedsiębiorstwa społeczne oraz takich lokalnych liderów, których praca i działalność mogą być wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych.
Będą też mogli nawiązać nowe znajomości, dzięki którym szybciej i lepiej poznają specyfikę działalności w sferze ekonomii społecznej wpływającej na jakość życia mieszkańców wsi i miast.

• Organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup Tworzących Środowisko:
a)podstawowych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających po 6 h dziennie, dla 3-9 osób,
którym zapewniamy materiały edukacyjne i zaświadczenie ukończenia warsztatu,
b) zaawansowanych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających od 6 do 8 h dziennie, którym zapewniamy materiały edukacyjne, catering i zaświadczenie ukończenia warsztatu.

W ramach działań projektowych oferujemy także:

• doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne),
• wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu jak również w ekonomizacji organizacji pozarządowych, polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego,
• wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 PLN),
• wsparcie pomostowe maksymalnie do 12 miesięcy, •pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój.

Kontakt: Biuro w Rzeszowie przy ul. Szopena 51
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 tel. 17 86 76 25

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Oferta [*.pdf]
Piątek 29 stycznia 2021
 

Komunikat dot. możliwości aneksowania umów o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego [*.docx]
Czwartek 31 grudnia 2020
 

Tradycyjne-Lokalne- Naturalne

Aktualności
 

Zachęcamy Państwa do korzystania z internetowego portalu produktów lokalnych pn. Tradycyjne... Lokalne... Naturalne… 

Portal prezentuje szereg wyselekcjonowanych produktów oferowanych przez podmioty działające na obszarze Ziemi Lubaczowskiej oraz Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie (Gmina Czudec, Niebylec, Wielopole Skzryńskie).

Portal pełni rolę serwisu ogłoszeniowego, na którym można zamówić/zarezerwować dany produkt kontaktując się bezpośrednio z ogłoszeniodawcą, ale równocześnie daje możliwość znalezienia rynku zbytu również dla swoich produktów.

Użytkownicy mogą tutaj zaoferować naturalne produkty pochodzące z własnych gospodarstw, tradycyjne wyroby kulinarne, prace artystyczne z dziedziny malarstwa współczesnego, grafiki, fotografii artystycznej, rzeźby, biżuterii, ceramiki oraz rękodzieła artystycznego, a także naturalnych kosmetyków, środków czystości, branży turystycznej itp. 

Korzystanie z serwisu jest darmowe i bardzo proste – jeżeli osoba chce zapoznać się z ofertą wystarczy, że wejdzie na stronę www.nasze-lokalne.pl/ natomiast użytkownik, który chciałby zaproponować swój produkt, musi dodatkowo wypełnić krótki formularz rejestracji.

Pomysłodawcą utworzenia portalu oraz jego administratorem jest LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej oraz C.K Podkarpacie.

Portal powstał dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków PROW na lata 2014 - 2020.   


Zapraszamy do odwiedzania i korzystania z portalu.

 

Środa 2 grudnia 2020
 

Finał konkursu

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 
Czwartek 29 października 2020
 

Ważna informacja dla Wnioskodawców

Aktualności
 

Informujemy, że od 10 września 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie dotyczące poddziałania 19.2 [*.pdf]
 Pobierz
Rozporządzenie [*.pdf]
Piątek 2 października 2020
 

Zajęcia edukacjne

Aktualności
 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" w Wielopolu Skrzyńskim,

Zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne dla mieszkańców LGD C.K. Podkarpacie
w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.


Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców LGD poprzez organizację 96 godzin zajęć edukacyjnych,
z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego – jako innowacyjnej, atrakcyjnej, bezpłatnej formy zagospodarowania wolnego czasu, stworzenia warunków rozwoju osobistego oraz możliwości aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi edukacyjnej o bezpiecznym poruszaniu się w przestrzeni ruchu drogowego.


Zajęcia prowadzone są w ramach zadania dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020


Planujemy uruchomienie zajęć w co najmniej 6 placówkach oświatowych na ternie LGD, minimum 24 grupy liczące od 10 do 15 uczestników dobranych głównie pod względem wieku.

O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń przy czym pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają osoby bądź członkowie rodzin: korzystających z pomocy społecznej lub borykające się z problemem bezrobocia.

 

Zapewniamy:
Profesjonalną opiekę instruktorską oraz niezbędny sprzęt.

Program zajęć będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Wymagane: odpowiedni strój i obuwie sportowe.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. 697615410 lub 504063603

 

                                   Zapraszamy !!!

Rozpoczynamy po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat [*.pdf]
Poniedziałek 28 września 2020
 

Spotkanie integracyjne

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie informuje mieszkańców obszaru LGD, że w dniu 16.08.2020 roku  o godzinie 12:00  w budynku GOK Niebylec odbędzie się spotkanie integracyjne  organizowane w ramach projektu pn. „Promocja lokalnych tradycji  poprzez wydanie publikacji oraz organizację spotkania integracyjnego”realizowanego prze Gminę Niebylec. 

Podczas spotkania pracownicy biura LGD C.K. Podkarpacie przedstawią  informację w zakresie działalności LGD, wdrażania LSR na lata 2014-2020 oraz omjówią możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2014.

Piątek 7 sierpnia 2020
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

Informujemy, że  w dniu 28.07.2020 roku o godzinie 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu odbędzie się posiedzenie Rady, w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu wniesionego w ramach naboru  nr 1/2020.

Proponowany porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady.
 6. Przedstawienie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Podkarpackiego, w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru 1/2020.
 7. Ponowna ocena projektu złożonego w naborze 1/2020, którego protest uwzględniony został przez przez Zarząd Województwa Podkarpackiego tj.wniosku nr 1/2020/5/2020 złożonego przez Pana Wiesława Chmiel.
 8. Podjęcie stosownej uchwały.
 9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie posiedzenia.
Wtorek 21 lipca 2020
 

Informacja o pracy biura

Aktualności
 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 rekomendujemy Państwu, by podstawową formą kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie był kontakt telefoniczny pod numerem 17 27-64-796 lub mailowy www.ckpodkarpacie@czudec.pl.  
W sytuacji, gdy kontakt bezpośredni z pracownikami biura jest niezbędny, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze uzgodnienie wizyty w biurze LGD.

 

Poniedziałek 22 czerwca 2020
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności Ogłoszenia
 

Informujemy, że zgodnie z §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie  w dniu 21.06.2019 roku o godzinie 13:00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec,  w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naboru  nr 4/2019 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Proponowany porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum)
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o wniesionym proteście.
 4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów przez członków Rady.
 5. Rozpatrzenie wniesionego protestu – weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście do wniosku nr 1/2020/5/2020  (przeprowadzenie ponownej oceny jeśli dotyczy wraz z podjęciem uchwał).
 6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad.

 

Środa 17 czerwca 2020
 

Zajęcia sportowe

Aktualności
 

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" w Wielopolu Skrzyńskim,

 

Zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców

 

LGD C. K. Podkarpacie:

 

-Eliminacje sportowe w sprawnościowych konkurencjach dla chętnych rodzin/grup w sześciu lokalizacjach (zadecyduje liczba zgłoszonych osób w poszczególnych miejscowościach min. 50)

 

-Finał konkursu dla 18 wyłonionych w drodze eliminacji rodzin/drużyn w ustalonym z uczestnikami czasie planowany w Wielopolu Skrzyńskim

 

Zajęcia prowadzone są w ramach zadania dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 pn. Rodzinny konkurs sprawnościowy o puchar Prezesa LGD C. K. Podkarpacie.

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
zajęcia sportowe [*.pdf]
Wtorek 2 czerwca 2020
 

Komunikat dotyczący przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020

Aktualności Ogłoszenia
 

W związku wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) i przedstawieniu prawnych rozwiązań systemowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwagi na specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.

 

1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie:

Zgodnie z art. 67b ust. 3 możliwe jest spełnienie przez beneficjenta poddziałania 19.2 warunków wypłaty pomocy lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, w terminie późniejszym uzgodnionym z samorządem, który przyznał tę pomoc. Jednocześnie, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie jeśli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, beneficjent nie mógł spełnić lub zrealizować tych warunków lub zobowiązań. W tym rozwiązaniu nadal obowiązuje zasada, że pomoc wypłacana jest po spełnieniu warunków, w szczególności rozwiązanie to dotyczy warunków, które mają być spełnione w terminie przewidzianym na realizację operacji. Tym samym beneficjent może zrealizować operację także w terminie późniejszym, uzgodnionym z podmiotem wdrażającym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym jednorazowo podmiot wdrażający nie powinien uzgadniać wydłużenia terminu o więcej niż 6 miesięcy. Powyższe ma również zastosowanie w odniesieniu do wydłużania 3-miesięcznego terminu na składanie wniosku o płatność pierwszej transzy liczonego od dnia zawarcia umowy na wniosek beneficjenta w przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej.

 

2. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu jak i przy zatrudnianiu pracowników w ramach 19.2:

W ramach samozatrudnienia specustawa 2.0 wprowadziła dla przedsiębiorców możliwość skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020 r.) bez względu na ich przychód. W związku z tym, w ramach operacji na odejmowanie działalności gospodarczej możemy uznać, że zobowiązanie dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania działalności gospodarczej będzie realizowane przez beneficjenta, nawet jeśli skorzysta z tzw. „wakacji składkowych”. Zawieszenie w opłacaniu składek traktuje się bowiem tak, jakby podmiot nadal wpłacał składki do ZUS i jednocześnie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

W związku z tym, nie ma konieczności aneksowania umowy w tym zakresie. Skorzystanie z takiego zwolnienia przez beneficjentów nie powoduje również wydłużenia zobowiązania do podlegania tym składkom w ramach operacji.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób mają prawo skorzystać ze zwolnienia dotyczącego opłacania składek ZUS jeśli mieści się w limicie przychodu, o którym mowa w specustawie.

Przedsiębiorca, korzystając ze zwolnienia jakie dają mu przepisy ww. ustawy nie narusza tym samym prawidłowego wypełnienia zobowiązania w ramach operacji związanego z ponoszeniem kosztów na utrzymanie pracowników. W tym przypadku nie ma konieczności aneksowania umowy. Skorzystanie z tego typu zwolnienia nie wydłuża tym samym zobowiązania wynikającego z przepisów wykonawczych i postanowień umownych.

Z kolei przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS, ale zwolnienie to dotyczy połowy opłacanych składek, a nie całości – w tym przypadku do części składek podlegających zwolnieniu należy również stosować zasadę, która traktuje, iż korzystanie ze zwolnienia jest jednocześnie kontynuacją zobowiązania wynikającego z przepisów wykonawczych w ramach 19.2, czyli beneficjent utrzymuje pracownika i opłaca za niego składki. W związku z powyższym nie ma konieczności aneksowania umowy.

Należy zauważyć, iż w przytoczonych powyżej przypadkach nie mamy do czynienia z refinansowaniem składek ZUS przez państwo, a jedynie ze zwolnieniem z określonego obowiązku z wyłączeniem niemal wszystkich skutków nieopłacenia należnych składek. Korzystanie ze zwolnienia składkowego należy interpretować wobec tego w taki sposób, iż przedsiębiorcy są zwolnieni od skutków niezapłacenia tych składek. Tym samym nie można traktować nieopłacania składek ZUS przez beneficjentów poddziałania 19.2 jako niewywiązania się ze zobowiązań umownych.

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS, a skorzystają, np. z ulgi w opłacaniu składek (wiąże się to z odroczeniem albo rozłożeniem na raty opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 – ulga przysługuje każdemu przedsiębiorcy na jego ubezpieczenie i zatrudnionych pracowników):

1) W przypadku odroczenia, czy rozłożenia na raty opłacania składek przez beneficjentów w trakcie realizacji operacji polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej, nie zostaje naruszone prawidłowe wypełnianie zobowiązania dotyczące utrzymania miejsc pracy i opłacania z tego tyłu składek do ZUS. W związku z tym zobowiązanie nie ulega wydłużeniu z tytułu skorzystania z ulgi i nie ma konieczności zawierania aneksu do umowy;

2) W przypadku skorzystania z ulgi w okresie, który obejmie etap złożenia wniosku o płatność końcową lub okres związania celem ww. operacji, w których to beneficjent musi wywiązać się ze zobowiązania dotyczącego utrzymania zadeklarowanych miejsc pracy, w tym ponoszenie z tego tytułu kosztów zatrudnienia tych pracowników, jeśli beneficjent będzie utrzymywał te miejsca pracy, do których został zobowiązany, nie ma podstaw do wydłużania mu zobowiązania z tytułu ponoszenia kosztów w związku z zatrudnieniem. Należy zauważyć, iż koszty te zostaną przez beneficjenta poniesione, w związku z rozłożeniem na raty albo w terminie późniejszym, tym samym nie oznacza to nieutrzymywania miejsc pracy. Umowa o przyznaniu pomocy w ramach 19.2 dla operacji polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej w postanowieniach dotyczących zwrotu pomocy, odnosi się bezpośrednio do utrzymania utworzonych miejsc pracy. W związku z tym, jeśli miejsce pracy jest utrzymane przez beneficjenta, a zgoda na odroczenie lub rozłożenie na raty wydana została przez ZUS w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, nie ma podstaw, aby twierdzić, że beneficjent nie wypełnia przedmiotowego zobowiązania. Tym samym nie ma podstaw do wydłużenia zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsc pracy o ten czas, na który ulga została przyznana. W związku z tym, nie ma też potrzeby aneksowania umowy w tym zakresie.

Ponadto, należy również uwzględnić sytuacje, w których przedsiębiorca, a jednocześnie beneficjent poddziałania 19.2 wyraża zgodę, aby jego pracownik udał się na urlop bezpłatny. W tym przypadku, pomimo, że pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy, przedsiębiorca jako pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia, gdyż nie mamy w tym momencie do czynienia ze świadczeniem pracy. W związku z tym, przedsiębiorca nie ponosi za pracownika opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego do ZUS ani nie wypłaca mu wynagrodzenia. W tej sytuacji samorządy województw nie powinny traktować takiego stanu jako naruszenie przez beneficjenta zobowiązania do utrzymania miejsc pracy i ponoszenia z tego tytułu kosztów, jeśli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju. Nie ma w tym przypadku konieczności aneksowania umowy w tym zakresie. Beneficjent z kolei powinien poinformować o zaistniałej sytuacji samorząd województwa. Zobowiązanie to powinno być traktowane jako realizowane przez przedsiębiorcę, co zostanie uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającym odmienne warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem lub pomocy technicznej w związku z COVID-19, którego fakultatywne wydanie będzie możliwe na podstawie art. 67b ust. 4 zmienionej ustawy.

 

3. Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku skorzystania z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej w ramach operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, czy to w trakcie realizacji operacji, czy to w okresie związania celem, zobowiązanie beneficjenta również nie ulega wydłużeniu o okres na jaki działalność z powodu COVID-19 została zawieszona. W tym przypadku należy jednak pamiętać, iż działalność nie jest prowadzona, a przedsiębiorca zostaje wypisany z listy płatników i ubezpieczonych w ZUS. W przypadku operacji będących w trakcie realizacji, może wiązać się to jednak z koniecznością przedłużenia okresu na jej zakończenie na wniosek beneficjenta. W tym przypadku konieczny będzie aneks do umowy. Przedmiotowa kwestia planowana jest do uregulowania w fakultatywnym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o którym mowa powyżej.

 

4. Zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej:

MRiRW informuje, iż jest w trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), w wyniku której planowane jest całkowite zniesienie zobowiązania dotyczącego uzyskania przez beneficjentów 30% poziomu sprzedaży produktów lub usług. W przypadku problemów beneficjentów wynikających z braku możliwości wywiązania się z ww. zobowiązania, do momentu wprowadzenia regulacji w tym zakresie, należy stosować postanowienia umowne dotyczące siły wyższej.

 

5. Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji:

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z przywilejów jakie niosą przepisy „ustawy antykryzysowej”, np. dopłaty do pensji pracowników, zwolnienie z opłat ZUS lub jest to niewystarczające do prowadzenia przedsiębiorstwa i utrzymania zadeklarowanych miejsc pracy, beneficjent poddziałania 19.2 może się powołać na przepisy dotyczące siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (skutki epidemii). Wymagane jest przy tym aneksowanie umowy.

Ponadto, MRiRW informuje, iż planowana jest zmiana przepisów rozporządzenia wykonawczego w zakresie ww. zobowiązania, aby umożliwić beneficjentom poddziałania sprawniejszą realizację operacji w zakresie podejmowania, jak i rozwijania działalności gospodarczej.

W przypadku, kiedy beneficjent nie wywiąże się ze zobowiązania na etapie wniosku o płatność z powodu obecnie panującej sytuacji w kraju, nie powinno to stanowić przesłanki do odmowy wypłaty pomocy z tego tytułu, jeśli spełnienie zobowiązania nie będzie możliwe albo będzie możliwe do zrealizowania w terminie późniejszym po ustąpieniu przeszkody.

W odniesieniu do możliwości korzystania z dofinansowania do pensji pracowników należy zaznaczyć, iż rozporządzenie wykonawcze dla poddziałania 19.2 reguluje w § 17 ust. 1 pkt 8, iż do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników jedynie w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą. W związku z tym, korzystanie z ww. dofinansowania do pensji pracowników w ramach danego przedsiębiorstwa w ramach pozostałych operacji, nie jest traktowane jako współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych z innych środków publicznych. Nie ma naruszenia przepisu § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

 

6. Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji:

Koszty, które zostały poniesione w ramach operacji na szkolenia, konferencje, wyjazdy, które nie zostały zrealizowane w sposób w jaki zostały zaplanowane, powinny być rozliczane jeśli planowane zadanie zostanie zrealizowane na tyle, na ile jest to możliwe w danej sytuacji, umożliwiając tym samym ocenę zrealizowania celu nawet w stopniu minimalnym, np. zrealizowanie zdania w innej formie (szkolenia/konferencje online), albo przesunięte w czasie do realizacji. W przypadku, gdy beneficjent wpłacił już zaliczki na określone usługi w ramach realizowanej operacji a dostawca usługi jej nie wykonał, beneficjent w pierwszej kolejności powinien podjąć kroki w celu odzyskania zaliczki od usługodawcy, lub uzgodnienia realizacji usługi w innym terminie. 

Dopuszczalna jest również zmiana celu operacji. Możliwość przesunięcia zobowiązania do realizacji w terminie późniejszym oraz zmiana celu operacji dają przepisy zmieniające ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. W pozostałych przypadkach zastosowanie będą miały przepisy odnoszące się do siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku zmiany celu czy przesunięcia w czasie wykonania określonego zadania konieczna będzie również zmiana umowy w tym zakresie.

 

7. Zobowiązanie do realizacji zadań w ramach projektu grantowego:

W poddziałaniu 19.2 w ramach projektu grantowego, gdzie istnieje konieczność realizacji wszystkich zadań w celu rozliczenia całego projektu grantowego, dopuszczalna jest zmiana celu operacji (jeśli jest tak sformułowany, że niezrealizowanie zadania albo jego części powoduje nieosiągnięcie celu całego projektu) i usunięcie części problematycznych grantów (jeśli nie mogą być zrealizowane). W tym przypadku należy aneksować umowę o przyznaniu pomocy.

 

8. Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.

Dopuszczalne jest odstąpienie od egzekwowania ww. warunku w uzgodnieniu z lokalną grupą działania (LGD), w sytuacji, gdy zatrudnienie tych osób stało się niemożliwe z przyczyn związanych z COVID-19. W tym przypadku również zastosowanie będą miały postanowienia dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. Konieczne będzie aneksowanie umów w tym zakresie.

 

9. Zobowiązanie do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4:Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Zgodnie z przepisami specustawy organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych zatrudniających poniżej 10 osób. W tym przypadku nie mamy do czynienia z refinansowaniem składek przez państwo, jedynie ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia z wyłączeniem niemal wszystkich skutków nieopłacenia należnych składek, czyli państwo za płatnika nie opłaca składek, tylko uwalnia od skutków niezapłacenia. Skoro zatem przepisy ustawy zwalniają z tego obowiązku, nie ma podstaw do tego, aby uznać, że LGD przestało realizować zobowiązanie ponoszenia kosztów zatrudnienia, o ile LGD będzie utrzymywała te miejsca pracy, do których została zobowiązana. Nie ma potrzeby aneksowania umowy w tym zakresie.

Również te LGD, które prowadzą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi od składek ZUS, polegających na odroczeniu w czasie lub rozłożeniu na raty należności ZUS bez negatywnych konsekwencji związanych z realizacją umowy dotyczącej poddziałania 19.4, ponieważ te składki będą opłacone w późniejszym terminie.

 

10. Zmiana profilu działalności gospodarczej

W celu umożliwienia beneficjentom poddziałania 19.2 utrzymania się na rynku istnieje możliwość tzw. „przebranżowienia”. W takiej sytuacji Beneficjent powinien wystąpić do Samorządu Województwa z pismem wraz z uzasadnieniem do którego musi dołączyć pozytywną opinię lokalnej grupy działania, która dokonała wyboru danej operacji do realiza.

W załączeniu pismo.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Pismo [*.pdf]
Piątek 8 maja 2020
 

Zmiana pracy biura

Aktualności
 

Informujemy, iż od dnia 07.04.2020 r.  pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania
C.K. Podkarpacie będą pracować zdalnie, pozostają do Państwa  dyspozycji pod numerami telefonów:
Małgorzata Brzoza -  Kierownik Biura - 503 385062          
Katarzyna Majcher – Pracownik ds. obsługi wniosków i sekretariatu  – 503 386 494      
e-mailami: ckpodkarpacie@czudec.pl

Wtorek 7 kwietnia 2020
 

Informacja o pracy biura LGD

Aktualności
 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce  o zdrowie mieszkańców i pracowników, Zarząd LGD podjął decyzję iż:       

1) biuro LGD będzie świadczyło doradztwo telefonicznie bądź mailowo, doradztwo osobiste w biurze LGD zostaje zawieszone do odwołania,

2) składanie wniosków w związku z aktualnie ogłoszonymi naborami odbywa się w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 według instruktarzu przekazanego przez pracownika przyjmującego wniosek z  zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (przyjmowanie beneficjentów pojedynczo, złożenie wniosku w miejscu wyznaczonym przez pracownika biura),

3) wszelkie inne sprawy dotyczące funkcjonowania biura LGD, prowadzonych naborów oraz działalności Stowarzyszenia załatwiane są telefonicznie lub mailowo do odwołania

Czwartek 19 marca 2020
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 31.01.2020 roku (piątek) o godzinie 16:30 w Biurze LGD ,  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 11/2019, 3/2019/G.

Czwartek 23 stycznia 2020
 

Zapytanie ofertowe 1 - szkolenie dla pracowników biura

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 1 [*.pdf]
Czwartek 9 stycznia 2020
 

V Podkarpacki Festiwal Szarlotki

Aktualności
 
Piątek 27 września 2019
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 06.09.2019 roku (piątek) o godzinie 16:30 w Biurze LGD ,   ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 1/2019/G, 2/2019/G.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Proponowany porządek posieczenie Rady [*.pdf]
Czwartek 29 sierpnia 2019
 

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej

Aktualności
 

Przypominamy Członkom Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie o uregulowaniu składki członkowskiej.

Składka za rok wynosi 24 zł.

 

Składkę można uiścić w Biurze LGD,  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec

lub na rachunek bankowy  BS Strzyżów oddział Czudec 46 9168 1014 3900 2798 2000 0010.

Wtorek 16 lipca 2019
 

Jarmark Kulturalny

Aktualności
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA C.K. PODKARPACIE

ZAPRASZA NA

JARMARK KULTURALNY

w DNIU 21 LIPCA 2019 r. godz. 14:00

                                                                      STADION SPORTOWY W NIEBYLCU


W programie :

godz. 14:00 – GOK Niebylec  -  korowód barwnych postaci

godz. 14:30  -  Stadion sportowy w Niebylec

 • Prezentacje ginących zawodów : garncarz, kowal
 • Występy zespołów artystycznych,
 • Konkurs kulinarny na produkt lokalny,
 • Szczudlarze, wróżbici, Żydzi, kręglarze, policmajstry
 • Swojskie jadło
 • Eksponaty z muzeum społecznego w Konieczkowej,
 • Rękodzieło artystyczne

 Godz. 18:00 – Gość specjalny – Zespół regionalny Błędowice – Czechy

Godz. 19:00 - 21:30 – potańcówka z kapelą CAJMERY z Niebylca

Godz. 21:30 - 22:00 – Pokaz fireshow – Jerzy ,, Solo’’ Kozłowski

Poniedziałek 15 lipca 2019
 

Konkurs na Produkt Lokalny

Aktualności Projekt Współpracy
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału w konkursie na  produkt lokalny.


Konkurs zostanie przeprowadzony  w ramach planowanej  realizacji Projektu Współpracy pn. "Tradycyjne-Lokalne- Naturalne produkty obszaru Ziemi Lubaczowskiej i C.K. Podkarpacie",w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie oraz realizacja działań w zakresie projektu współpracy z lokalną grupą działania" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 05.07.2019 roku do godziny 15:00.

Poniżej w dokumentach do pobrania  znajduje się   Regulamin konkursu, karta zgłoszenia  oraz karta oceny produktu lokalnego.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin konkursu [*.pdf]
 Pobierz
Karta zgłoszenia [*.docx]
 Pobierz
Karta oceny [*.pdf]
Środa 19 czerwca 2019
 

Szkolenie dla Członków Rady

Aktualności
 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  Członów Rady LGD na szkolenie, które odbędzie się w dniach  27-28.06.2019 roku w godzinach od 9.30 do 16:30 w Gminnej Bibliotece w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec.
    

     Temat szkolenia: „Procedura konkursowa w LGD, w tym: procedura oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sparwie wyboru operacji."

     Szkolenie organizowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00020-6933-UM0910007/15 zawartej w dniu 23.05.2016 roku.

     Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 24.06.2019 r. pod numerem telefonu
17 276 47 96 w godzinach pracy biura LGD od 7:00 do 15:00.

Poniedziałek 17 czerwca 2019
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

 Informujemy, że zgodnie z §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie  w dniu 21.06.2019 roku o godzinie 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec,  w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naboru  nr 4/2019 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Piątek 14 czerwca 2019
 

Posiedzenie Rady

Aktualności Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 30.05.2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2019- 6/2019.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Proponowany porządek posiedzenia rady [*.pdf]
Środa 22 maja 2019
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Aktualności Ogłoszenia
 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie
w dniu 09.05.2019 roku o godzinie 12:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,
4. Przyjęcie porządku Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 19.02.2019 r. - podjęcie uchwały,
6. Zmiana składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie uchwał,
7. Sprawy różne, wolne wnioski,
8. Zamknięcie Zebrania.

 

 

Czwartek 2 maja 2019
 

Spotkanie promocyjne

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie informuje mieszkańców obszaru LGD, że w dniu 27.04.2019 roku  o godzinie 16:00  w Zespole Szkół w Czudcu  odbędzie się spotkanie promocyjne  organizowane w ramach projektu pn. „Wydanie publikacji w formie przewodnika turystycznego " Atrakcje region czudeckiego" w oparciu o wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych I kulturowych LGD” realizowanego prze Towarzyswtwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej.

Podczas spotkania pracownicy biura LGD C.K. Podkarpacie przedstawią informację  w zakresie działalności LGD, wdrażania LSR na lata 2014-2020 oraz omówią możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2014.

Piątek 19 kwietnia 2019
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 

Życzenia Wielkanocne

Środa 17 kwietnia 2019
 

Księga wizualizacji i logotypy

Aktualności
 

Beneficjenci pomocy w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są do informowania o dofinansowaniu z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zasady rozpowszechniania informacji o otrzymanym wsparciu ze środków UE zostały opisane w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”. Poniżej znajduje się link do strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie znajduje się „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020” oraz niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej".

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Czwartek 28 marca 2019
 

Formularze wniosków na poddziałanie 19.2

Aktualności
 

W związku z planowanymi naborami wniosków poniżej umieszczony jest link bezpośredni  do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie opublikowane są wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularzy umów  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju loklanego kierowanego przes społeczność objętaego PROW na lata 2014-2020".

 Link bezpośredni do ARiMR gdzie można pobrać aktualne wersje dokumentów.

 

 

 

Piątek 1 marca 2019
 

Konkurs plastyczny

Aktualności
 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt." Pamiątka loklana LGD - życie i twórczość Tadusza Kantora".

Poniżej zamieszczony jest regulamin konkursu, karta zgłoszeń oraz załącznik nr 2 do regulaminu.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Karta zgłoszeniowa [*.docx]
 Pobierz
Regulamin [*.docx]
 Pobierz
Załącznik [*.docx]
Wtorek 12 lutego 2019
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

Aktualności
 

W imieniu Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
zapraszamy Członków Stowarzyszenia
na Walne Zebranie
które odbędzie się w dniu 19.02.2019 roku o godzinie 18:00
w Ośroku Kultury w Czudcu.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Uchwała [*.pdf]
Wtorek 5 lutego 2019
 

Zaproszenie na IV edycję Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

Aktualności
 

 30 marca 2019 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się już IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego, jednak w tym roku dodatkową kategorią są legendy, mity i podania Stobrawskiego Zielonego Szlaku.
Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego Szlaku na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek dostępne będą wkrótce na stronie:

http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html

Piątek 11 stycznia 2019
 

Fina Konkursu Fotograficznego

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

W dniu 10.12.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu  odbył  sie finał konkursu fotograficznego pod nazwą “ LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda”.
Podczas finału uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody oraz wyróżnienia za zajecie
 I, II I III miejsca.       

Podczas spotkania pracownicy biura Lokalnej  Grupy Działania C.K. Podkarpacie przedstawili  informację w zakresie działalności LGD, wdrażania LSR na lata 2014-2020 oraz omówili  możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2014.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja o wynikach konkursu [*.pdf]
Środa 12 grudnia 2018
 

Projekt

Aktualności
 

„Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” - opis projektu.

 

Lider Projektu: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”

 

Partnerzy Projektu: Uniwersytet Rzeszowski, Nomino, KlasterPro

 

 

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej aktywności społecznej mieszkańców Polski, a w szczególności mieszkańców powiatów peryferyjnych, nieuprzemysłowionych i wiejskich Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i rzeszowskiego poprzez wykorzystanie opracowanego modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia umożliwiającego społeczny Co-design (współtworzenie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia – zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologię). W obecnie realizowanej fazie wdrożeniowej z wyników projektu mogą korzystać również nowe regiony i powiaty z poza województwa podkarpackiego. Proponowany model jest ściśle związany z koncepcją kapitału ludzkiego, społecznego, kulturowego, otwartej innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy .Jest to nowa metoda aktywizacji i rozwijania społeczności lokalnych. Rezultatem wdrożenia modelu będzie identyfikacja, wyzwolenie i ekonomiczne wykorzystanie potencjału endogennego niezbędnego do poprawy jakości życia mieszkańców oraz profesjonalizacja działań wspólnot ,samorządów, lokalnego biznesu, NGO i naukowców dzięki zastosowaniu innowacyjnych procedur i narzędzi. W ramach projektu zostało stworzone narzędzie informatyczne – Platforma Synergos (www.synergos.pl), której celem jest angażowanie mieszkańców powiatów, władz samorządowych, przedsiębiorców, NGO, naukowców na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw. Platform a umożliwia dostęp do wyników projektu w tym: baz wiedzy, tutoriali, katalogu dobrych praktyk, modelu aktywizacji jak również umożliwia publikowanie wydarzeń i ogłoszeń, umieszczanie informacji na temat walorów turystycznych lub inwestycyjnych ,artykułowanie i dyskutowanie swoich pomysłów, potrzeb i opinii na forum, nawiązywanie kontaktów z członkami wspólnoty, przedstawicielami władz, z którymi mogliby współdziałać jak również wyszukiwanie partnerów społecznych i biznesowych.

 

Czwartek 6 grudnia 2018
 

Konsultacje społeczne

Aktualności Konsultacje społeczne
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do do potrzeb i problemów beneficjentów.

LGD zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planuje przeprowadzić nabory, w związku z tym widzimy konieczność przeprowadzenia działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną. Zmiana dokumentu polega na wprowadzeniu korekty w Planie komunikacji.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką koloru czerwonego.

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać osobiście do biura LGD lub na e-mail ckpodkarpacie@czudec.pl na Formularzu proponowanych zmian, który zamieszczony jest poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13.12.2018 r. do godziny 15:00.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Formularz proponowanych zmian [*.docx]
 Pobierz
LSR ze zmianami [*.pdf]
Czwartek 6 grudnia 2018
 

EKOGALA 2018

Aktualności
 

Czwartek 22 listopada 2018
 

Ekogala

Aktualności
 

Ekogala – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

W dniach 7 i 8 grudnia 2018 r. w Jasionce koło Rzeszowa, na terenie obiektu G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego odbędzie się kolejna edycja Ekogali - międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości. Targi organizowane są przez Samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Miastem – Gminą Rzeszów, Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz Gminą Trzebownisko.

Wydarzenie to stwarza możliwość między innymi spotkania z lokalnymi wytwórcami produktów i żywności ekologicznej, odkrycia dobroczynnego wpływu ziół na organizm człowieka, jak i poznania walorów agroturystycznych regionu. Ekogala to również doskonały czas, w którym lokalni eko-przedsiębiorcy mają okazję zaprezentować swoje produkty i prowadzone działalności. Targi Ekogala to miejsce gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.

Udział w targach jest bezpłatny. Nabór wystawców do udziału w Ekogali trwał będzie do 31 października 2018 roku. Zasady udziału oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.ekogala.eu.  w zakładce „Dla wystawców”.

Poniedziałek 8 października 2018
 

Konkurs fotograficzny

Aktualności
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że nabór prac  na konkurs fotograficzny
pn. "LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie - zabytki i przyroda" 
został przedłużony do 16.11.2018 roku.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin - Konkurs fotograficzy [*.pdf]
Poniedziałek 1 października 2018
 

IV Podkarpacki Festiwal Szarlotki

Aktualności
 

Regulamin Konkursu na

 

Najsmaczniejszą Szarlotkę

 

organizowanego w ramach

 

IV Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki

 

w

 

Siedlisku Janczar w Pstrągowej

 

Termin:

30 września 2018 r.

 

Cele konkursu:

1.Popularyzacja walorów smakowych i odżywczych podkarpackich jabłek .

2.Popularyzowanie podkarpackich tradycji cukierniczych.

3.Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

4.Promocja turystyki kulturowej i kulinarnej Podkarpacia.

5.Wykorzystanie potencjału regionu.

 

Zadanie:

Na konkurs należy przyrządzić pyszne ciasto z jabłkami, gotowe przywieźć do Siedliska Janczar w dniu Festiwalu i zaprezentować je w ciekawy sposób oraz poddać ocenie jury. Najlepszy smak zrobi swoje.

 

Kryteria oceny:

1.Naturalne składniki wypieków.

2.Walory smakowe i zapachowe.

3.Estetyczne zaprezentowanie ciasta.

4.Oryginalna nazwa ciasta.

5.Umieszczenie zabawnego hasła reklamowego.

 

Pozostałe informacje:

1.W konkursie mogą brać udział:

Koła Gospodyń Wiejskich,rodziny, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podkarpackiego.

2.Prezentowane ciasto należy przedstawić do degustacji Jury w 3 małych porcjach, na talerzyku przygotowanym przez Organizatora.

3.Jury, oceniające zgłoszone do konkursu ciasta, jest powołane przez Organizatora.

4.Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

5.Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę oraz honorowy tytuł „Podkarpackiego Mistrza Szarlotki 2018.

6.Za zgodą zwycięzcy szarlotka wg. jego przepisu będzie promowana w Siedlisku Janczar przez najbliższy rok.

7.Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

Uczestnictwo:

1.Udział w konkursie należy zgłosić najpóźniej 10 dni przed konkursem (do 20 września 2018r.) przesyłając e-mailem (biuro@siedliskojanczar.pl)wypełnioną Kartę Zgłoszenia, która jest załącznikiem do Regulaminu, bądź telefonicznie pod nr telefonu: 17277 94 04 wew. 25.

2.W zależności od pogody konkurs będzie przeprowadzony w plenerze (wówczas organizator zapewnia stół o wymiarach 1,2m x 1 m (bez zadaszenia) lub w Karczmie (zapewnia się stół do prezentacji wypieku).

3.Tak zwanewpisowe” w wysokości 15 zł od osoby należy uiścić w dniu imprezy,
w biurze organizacyjnym podczas rejestracji.

4. Stoisko konkursowe może reprezentować maksymalnie 3 osoby.

5.Dopuszcza się sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych oraz rękodzieła.

6.Konkurs ma charakter otwarty.

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Karta zgłoszeniowa [*.pdf]
Poniedziałek 27 sierpnia 2018
 

Konkurs fotograficzny

Aktualności
 

Uwaga!

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że nabór prac

na konkurs fotograficzny

pn. „LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda” został przedłużony

do 30.09.2018 r.

Piątek 10 sierpnia 2018
 

Zapytanie ofertowe - szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników biura LGD

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 4/2018 [*.pdf]
Poniedziałek 6 sierpnia 2018
 

Zapyanie ofertowe - szkolenie dla pracowników biura

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 [*.pdf]
Poniedziałek 6 sierpnia 2018
 

Planowane nabory

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

- Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych – 50 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 100 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 3.1.1. Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańcu LGD.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 50 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 3.1.2 Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych.

- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 100 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 1.1.2. Urządzenie i porządkowanie ogólnodostępnych terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynku,

- Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych (grant) – łączna kwota 98 000 zł poprzez:

Przedsięwzięcie 1.3.2. Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczościlokalnej
i rzemiosła – 23 000 zł,

Przedsięwzięcie 2.2.3. Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane
z propagowaniem przedsiębiorczości produktów lokalnych, innowacyjności, ekonomii społecznej -
30 000 zł,
Przedsięwzięcie 3.3.1. Organizacja konkursów propagujących działania LGD - 15 000 zł,
Przedsięwzięcie 1.1.3. Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej
i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej -
30 000 zł.

 

W związku z tym, zapraszamy zainteresowanych na konsultacje dotyczące naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.

20.06.2018 r. w Ośrodku Kultury w Czudcu w godzinach od 8:00 do 11:00,

22.06.2018 r. w Ośrodku Kultury w Niebylcu w godzinach od 8:00 do 11:00,

25.06.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w godzinach 8:00 do 11:00.

lub w  biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Poniedziałek 18 czerwca 2018
 

Spotkania aktywizujące

Aktualności Ogłoszenia Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich
na spotkania aktywizujące w formie konsultacji
nt. głównych założeń LSR
oraz zasad i oceniania wyboru operacji
na lata 2014 - 2020

 

Terminy spotkań:

Ośrodek Kultury w Czudcu

20.06.2018 r w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

22.06.2018 r. w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

25.06.2018 r. w godzinach od 800 do 1100

 

Środa 13 czerwca 2018
 

Konkurs Fotograficzny

Aktualności
 


Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania

C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału

w konkursie fotograficznym pn.


"LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie

– zabytki i przyroda"

 

 

Prace prosimy dostarczać w terminie do 

10.08.2018 r.

 


na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu fotograficznego pn. "LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda"

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

  

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin - konkurs fotograficzny [*.pdf]
Piątek 20 kwietnia 2018
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Aktualności
 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzaiałania
C.K. Podkarpacie
zaprasza Członków Stowarzyszenia
na Nadzwyczajne Walne Zebranie,
które odbędzie się w dniu 18.04.2018 roku
o godzinie 17:45 w Ośrodu Kultury w Czudcu.


Proponowany porzadek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania, 
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 22.03.2018 r. – podjęcie stosownej uchwały, 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej  - podjęcie stosownej uchwały,
7. Uzupełnienie składu Zarządu - podjęcie stosownej uchwały,
8. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie stosownych uchwał,
9. Zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podjęcie stosownych uchwał,
10. Zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie stosownych uchwał,
11. Sprawy różne, wolne wnioski, 
12. Zamknięcie Zebrania.

Informujemy równocześnie, że z dokumentacją objętą porządkiem Zebrania można zapoznać się  w biurze LGD C.K. Podkarpacie  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Środa 11 kwietnia 2018
 

Informacja o projekcie dla HR

Aktualności
 

 

Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy

 

Z dniem pierwszego listopada 2017 r. Firma INNpuls rozpoczęła realizację projektu pt. Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ze strony krajowej partnerami w projekcie są dwa klastry reprezentujące regionalne inteligentne specjalizacje Podkarpacia, tj. Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", natomiast partnerem zagranicznym jest portugalska firma INOVA+, INNOVATION SERVICES, S.A.

 

Celem projektu, który oparty jest na filozofii koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning), jest zwiększenie liczby dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się.

Projekt polega na zaadaptowaniu sprawdzonych w warunkach portugalskich rozwiązań w zakresie kształcenia osób dorosłych i wypracowaniu modelu kształcenia odpowiedniego do warunków polskich. Model dotyczy edukacji osób pracujących o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczących np.  uczenia się; umiejętności matematyczno-technicznych; przedsiębiorczości; komunikacji; ICT) oraz zawodowych, co poprawi ich pozycję zawodową. Model ten zostanie sprawdzony na  45 pracownikach firm zrzeszonych w 2 dwóch klastrach, reprezentujących inteligentne specjalizacje regionalne, a następnie wdrożony przez instytucje oferujące różne formy kształcenia dla osób dorosłych.

Zapraszamy do udziału w projekcie Firmy zrzeszone w klastrach Jakość Życia oraz Dolina Lotnicza.W ramach testowania wypracowanego modelu kształcenia osób dorosłych firma INNpuls sp. z o.o. oferuje możliwość przeszkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych oraz zawodowych z uwzględnieniem możliwości indywidualnych pracownika oraz wymagań stanowiska prac.

 

Korzyści dla firm:
- Możliwość przeszkolenia pracowników bez nakładów finansowych ,
- Zwiększenie u przeszkolonych pracowników świadomości w zakresie rozwoju zawodowego -
- Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji kluczowych ułatwiających lepsze funkcjonowanie w środowisku pracy,
- Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy na danym stanowisku lub potrzebnych do awansu (możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych dostępnych w ofercie rynkowej),
- Wpływ na wybór szkolenia profesjonalnego pracownika,
- Niewielkie zaangażowanie organizacyjne i czasowe ze strony Firmy .

 

Korzyści dla pracownika:
- Możliwość skorzystania ze szkoleń bez nakładów finansowych,
- Możliwość zaplanowania własnego rozwoju zawodowego adekwatnie do własnych  możliwości,
- Szeroki wachlarz oferty szkoleniowej,
- Dostosowanie szkoleń do potrzeb pracownika,
- Możliwość podniesienia kompetencji ogólnych, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie,
-
Możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych, rozwijających kompetencje niezbędne pracy,
-
Poprawa sytuacji na rynku pracy (możliwość awansu płacowego, stanowiskowego, poprawa bezpieczeństwa zatrudnienia). 

 

Kryteria kwalifikacyjne do projektu dla pracowników:   
Osoby zatrudnione w firmach zrzeszonych w dwóch klastrach Doliny Lotniczej i Jakości Życia, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe (w tym 24K i 21M), z wykształceniem maksymalnie średnim, nieuczestniczące
w kształceniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy (priorytet będą miały osoby powyżej 35 roku życia ze stażem pracy powyżej 8 lat.

 

Przewidziane działania na rzecz uczestników projektu:
1. Rekrutacja uczestników projektu (sierpień-wrzesień 2018 r.), 
2. Audyt potencjału pracownika przeprowadzony przez doradcę zawodowego (IV kw. 2018 r.),
3. Utworzenie indywidualnych profili uczestników projektu na portalu Indeks zdobywanych kompetencji umożliwiających monitorowanie postępów szkoleniowych (IV kw. 2018 r.)
4.
Opracowanie ścieżek rozwoju pracowników uczestniczących w projekcie (IV kw. 2018 r.), ,
5. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, także przy wykorzystaniu e-learningu (I kw. 2019 r.).,
6. Szkolenia zawodowe wybrane na podstawie przeprowadzanego audytu potencjału uczestników projektu i oczekiwań pracodawcy (I i II kw. 2019 r.)

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 17 77 88 273.

 

 

Środa 4 kwietnia 2018
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 
Czwartek 29 marca 2018
 

Konsultacje społeczne

Aktualności Konsultacje społeczne Ogłoszenia
 

 

W wyniku ogłaszanych przez LGD konkursów Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do potrzeb i problemów beneficjentów. 
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie
aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką  koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać osobiście  do biura LGD C. K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpcie@czudec.pl  na Formularzu proponowanych zmian, który zamieszczony jest poniżej.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.03.2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Formularz proponowanych zmian [*.odt]
 Pobierz
LSR ze zmianami [*.pdf]
Piątek 23 marca 2018
 

Walne Zebranie

Aktualności Ogłoszenia
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie
Zaprasza Członków Stowarzyszenia
na
Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. 
o godzinie 17.30
w Ośrodku Kultury w Czudcu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 26.09.2017 r. – podjęcie stosownej uchwały,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 – podjęcie stosownej uchwały,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu okres 4 – letniej kadencji 2014 – 2018 – podjęcie stosownej uchwały,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 4 – letniej kadencji – podjęcie stosownej uchwały,
9. Udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie - podjęcie stosownej uchwały,
10.Wybór członków Komisji Skrutacyjnej – podjęcie stosownej uchwały,
11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie na kadencję 2018-2020 – podjęcie stosownej uchwały,
12. Przeprowadzenie wyboru do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie na kadencję 2018 – 2022 - podjęcie stosownej uchwały, 
13. Przedstawienie w Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli,
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 07/12/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Projektów Grantowych,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – podjęcie stosownej uchwały,
16. Sprawy różne, wolne wnioski,
17. Zakończenie Zebrania.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Deklaracja poufności i beztronności [*.pdf]
 Pobierz
Procedura Granty [*.pdf]
 Pobierz
Sprawozdanie [*.pdf]
 Pobierz
Rejestr interesów [*.pdf]
 Pobierz
Schemat [*.pdf]
 Pobierz
Karta oceny wg. likalnych kryteriów [*.pdf]
 Pobierz
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [*.pdf]
 Pobierz
Formularz wniosku o powierzenie grantu [*.pdf]
 Pobierz
Formularz wniosku o rozliczenie grantu [*.pdf]
 Pobierz
Karta czasu pracy [*.pdf]
 Pobierz
Wzór umowy [*.pdf]
 Pobierz
Sprawozdanie finasowe [*.pdf]
Czwartek 15 marca 2018
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura LGD

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 [*.pdf]
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla Organu decyzyjnego - Rady LGD

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 [*.pdf]
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 
Piątek 22 grudnia 2017
 

Konferencje podsumowujące

Aktualności Ogłoszenia Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące  na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 12.12.2017 roku  o godzine 17:00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu
 • 13.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku  OSP w Konieczkowej
 • 14.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku Kulturalno-Oświatowym 
  w Wielopolu Skrzyńskim 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat Gmina Czudec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat gmina Niebylec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat Gmina Wielopole Skrzyńskie [*.pdf]
Piątek 1 grudnia 2017
 

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA

Aktualności
 

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA

Piątek 24 listopada 2017
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 09.11.2017 r. (czwartek) o godzienie 16.00 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 14, 38–120 Czudec.                        

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów 1/2017-15/2017.

 W załączeniu proponowany porządek posiedzenia Rady

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Proponowany porządek posiedzenia Rady [*.pdf]
Wtorek 31 października 2017
 

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

Aktualności
 

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.


Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,

 • osoby, które mieszkają (w rozumieniu k.c.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,

 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,

 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • wsparcie animatorów,

 • warsztaty partnerstw lokalnych,

 • wizyty studyjne,

 • wsparcie doradców kluczowych,

 • doradztwo specjalistyczne,

 • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,

 • szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,

 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

 • dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – 25 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,

 • wsparcie pomostowe max. przez okres 12 m-cy – 2 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,

 • lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,

 • szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem terenowym ROWES
w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów,
tel.: 17 276-85-68

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Więcej informacji na temat projektu na stronie www.wsparcie.es/subregion-2/ oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czwartek 5 października 2017
 

III PODKARPACKI FESTIWAL SZRLOTKI

Aktualności
 

Regulamin Konkursu na Konkursową Szarlotkę

organizowanego w ramach III Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki

 

Termin:          1 października 2017 r.
                        Początek imprezy o godz. 13.00

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja walorów smakowych i odżywczych podkarpackich jabłek .
 2. Popularyzowanie podkarpackich tradycji cukierniczych.
 3. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

Zadanie:

Na konkurs należy przyrządzić pyszne ciasto z jabłkami, gotowe przywieźć do Siedliska Janczar w dniu Festiwalu i zaprezentować je w ciekawy sposób oraz poddać ocenie jury. Najlepszy smak zrobi swoje.

Kryteria oceny:

 1. Naturalne składniki wypieków.
 2. Walory smakowe i zapachowe.
 3. Estetyczne zaprezentowanie ciasta.
 4. Oryginalna nazwa ciasta.
 5. Umieszczenie krótkiego (max. 4 zdania), zabawnego tekstu, który ją reklamuje.

 

Pozostałe informacje:

 1. W konkursie mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podkarpackiego.
 2. Prezentowane ciasto należy przedstawić do degustacji Jury w 3 małych porcjach, na jednym estetycznym talerzyku.
 3. Jury, oceniające zgłoszone do konkursu ciasta jest powołane przez Organizatora.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
 5. Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę oraz honorowy tytuł „Podkarpackiego Mistrza Szarlotki 2017”.
 6. Jeśli zwycięzca wyrazi zgodę, szarlotka wg. jego przepisu (z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy), będzie promowana w Siedlisku Janczar przez najbliższy rok.
 7. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Uczestnictwo:

1.      Udział w konkursie należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed konkursem (do 23 września 2017 r.) przesyłając e-mailem wypełnioną Kartę Zgłoszenia, która jest załącznikiem do Regulaminu, bądź telefonicznie pod nr telefonu: 17 277 94 04 wew. 25.

2.      W zależności od pogody – konkurs będzie przeprowadzony w plenerze (wówczas organizator zapewnia stół o wymiarach 1,2m x 1 m (bez zadaszenia) lub w Karczmie (zapewnia się stół do prezentacji wypieku).

3.      Tak zwane „wpisowe” w wysokości 10 zł od osoby należy uiścić w dniu imprezy, w biurze organizacyjnym podczas rejestracji.

4.      Dopuszcza się sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych oraz rękodzieła.

5.      Konkurs ma charakter otwarty.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
karta zgłoszeniowa [*.pdf]
Środa 6 września 2017
 

Archiwum poprzedniej witryny internetowej LGD C.K. Podkarpacie

Aktualności
 

Pod adresem http://archiwum.ckpodkarpacie.eu została umieszczona poprzednia witryna internetowa LGD C.K. Podkarpacie w celu zapewnienia dostępu do archiwalnych danych i informacji na niej zamieszczonych.

Nowa witryna internetowa niebawem będzie w całości dostępna również pod poprzednim adresem strony http://ckpodkarpacie.pl, obecnie działa tymczasowe przekierowanie na adres http://ckpodkarpacie.eu.

Poniedziałek 26 czerwca 2017
 

Szkolenie pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”

Aktualności Ogłoszenia
 

W dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Czudcu odbędzie się szkolenie dla Członków Zarządu LGD, Członków Rady LGD, Członków Komisji Rewizyjnej LGD oraz Pracowników Biura LGD  pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy”.

Środa 14 czerwca 2017
 

Spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów

Aktualności Ogłoszenia Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich na spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów.

Terminy spotkań:

 • Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 24.04.2017 r w godzinach od 11:00-15:00
 • Ośrodek Kultury w Czudcu - 26.04.2017 r. w godzinach od 10:00-14:00
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu - 28.04.2017 r. w godzinach od 8:00-12:00

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ogłoszenie w formacie PDF [*.pdf]
Sobota 22 kwietnia 2017
 

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty w trybie konkurencyjnym.

Aktualności
 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

Wszelkie informacje dostępne są na stronie http://www.arimr.gov.pl/

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. [*.pdf]
Wtorek 21 marca 2017
 

Konferencje podsumowujące

Aktualności Ogłoszenia Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 20.12.2016 roku o godzinie 17.30 w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim,
 • 21.12.2016 roku o godzinie 18:00 w GOK w Niebylcu,
 • 29.12.2016 roku o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat konferencja Czudec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat konferencja Niebylec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat konferencja Wielopole Skrzyńskie [*.pdf]
Wtorek 6 grudnia 2016