ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Aktualności

Walne Zebranie

Aktualności Ogłoszenia
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie
Zaprasza Członków Stowarzyszenia
na
Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. 
o godzinie 17.30
w Ośrodku Kultury w Czudcu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 26.09.2017 r. – podjęcie stosownej uchwały,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 – podjęcie stosownej uchwały,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu okres 4 – letniej kadencji 2014 – 2018 – podjęcie stosownej uchwały,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 4 – letniej kadencji – podjęcie stosownej uchwały,
9. Udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie - podjęcie stosownej uchwały,
10.Wybór członków Komisji Skrutacyjnej – podjęcie stosownej uchwały,
11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie na kadencję 2018-2020 – podjęcie stosownej uchwały,
12. Przeprowadzenie wyboru do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie na kadencję 2018 – 2022 - podjęcie stosownej uchwały, 
13. Przedstawienie w Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli,
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 07/12/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Projektów Grantowych,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – podjęcie stosownej uchwały,
16. Sprawy różne, wolne wnioski,
17. Zakończenie Zebrania.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Deklaracja poufności i beztronności [*.pdf]
 Pobierz
Formularz wniosku o powierzenie grantu [*.pdf]
 Pobierz
Formularz wniosku o rozliczenie grantu [*.pdf]
 Pobierz
Karta czasu pracy [*.pdf]
 Pobierz
Karta oceny wg. likalnych kryteriów [*.pdf]
 Pobierz
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [*.pdf]
 Pobierz
Procedura Granty [*.pdf]
 Pobierz
Rejestr interesów [*.pdf]
 Pobierz
Schemat [*.pdf]
 Pobierz
Sprawozdanie [*.pdf]
 Pobierz
Wzór umowy [*.pdf]
Czwartek 15 marca 2018
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura LGD

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 [*.pdf]
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla Organu decyzyjnego - Rady LGD

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 [*.pdf]
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 
Piątek 22 grudnia 2017
 

Konferencje podsumowujące

Aktualności Ogłoszenia
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące  na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 12.12.2017 roku  o godzine 17:00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu
 • 13.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku  OSP w Konieczkowej
 • 14.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku Kulturalno-Oświatowym 
  w Wielopolu Skrzyńskim 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat Gmina Czudec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat gmina Niebylec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat Gmina Wielopole Skrzyńskie [*.pdf]
Piątek 1 grudnia 2017
 

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA

Aktualności
 

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA

Piątek 24 listopada 2017
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 09.11.2017 r. (czwartek) o godzienie 16.00 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 14, 38–120 Czudec.                        

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów 1/2017-15/2017.

 W załączeniu proponowany porządek posiedzenia Rady

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Proponowany porządek posiedzenia Rady [*.pdf]
Wtorek 31 października 2017
 

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

Aktualności
 

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.


Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,

 • osoby, które mieszkają (w rozumieniu k.c.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,

 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,

 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • wsparcie animatorów,

 • warsztaty partnerstw lokalnych,

 • wizyty studyjne,

 • wsparcie doradców kluczowych,

 • doradztwo specjalistyczne,

 • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,

 • szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,

 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

 • dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – 25 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,

 • wsparcie pomostowe max. przez okres 12 m-cy – 2 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,

 • lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,

 • szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem terenowym ROWES
w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów,
tel.: 17 276-85-68

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Więcej informacji na temat projektu na stronie www.wsparcie.es/subregion-2/ oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czwartek 5 października 2017
 

III PODKARPACKI FESTIWAL SZRLOTKI

Aktualności
 

Regulamin Konkursu na Konkursową Szarlotkę

organizowanego w ramach III Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki

 

Termin:          1 października 2017 r.
                        Początek imprezy o godz. 13.00

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja walorów smakowych i odżywczych podkarpackich jabłek .
 2. Popularyzowanie podkarpackich tradycji cukierniczych.
 3. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

Zadanie:

Na konkurs należy przyrządzić pyszne ciasto z jabłkami, gotowe przywieźć do Siedliska Janczar w dniu Festiwalu i zaprezentować je w ciekawy sposób oraz poddać ocenie jury. Najlepszy smak zrobi swoje.

Kryteria oceny:

 1. Naturalne składniki wypieków.
 2. Walory smakowe i zapachowe.
 3. Estetyczne zaprezentowanie ciasta.
 4. Oryginalna nazwa ciasta.
 5. Umieszczenie krótkiego (max. 4 zdania), zabawnego tekstu, który ją reklamuje.

 

Pozostałe informacje:

 1. W konkursie mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podkarpackiego.
 2. Prezentowane ciasto należy przedstawić do degustacji Jury w 3 małych porcjach, na jednym estetycznym talerzyku.
 3. Jury, oceniające zgłoszone do konkursu ciasta jest powołane przez Organizatora.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
 5. Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę oraz honorowy tytuł „Podkarpackiego Mistrza Szarlotki 2017”.
 6. Jeśli zwycięzca wyrazi zgodę, szarlotka wg. jego przepisu (z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy), będzie promowana w Siedlisku Janczar przez najbliższy rok.
 7. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Uczestnictwo:

1.      Udział w konkursie należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed konkursem (do 23 września 2017 r.) przesyłając e-mailem wypełnioną Kartę Zgłoszenia, która jest załącznikiem do Regulaminu, bądź telefonicznie pod nr telefonu: 17 277 94 04 wew. 25.

2.      W zależności od pogody – konkurs będzie przeprowadzony w plenerze (wówczas organizator zapewnia stół o wymiarach 1,2m x 1 m (bez zadaszenia) lub w Karczmie (zapewnia się stół do prezentacji wypieku).

3.      Tak zwane „wpisowe” w wysokości 10 zł od osoby należy uiścić w dniu imprezy, w biurze organizacyjnym podczas rejestracji.

4.      Dopuszcza się sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych oraz rękodzieła.

5.      Konkurs ma charakter otwarty.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
karta zgłoszeniowa [*.pdf]
Środa 6 września 2017
 

Archiwum poprzedniej witryny internetowej LGD C.K. Podkarpacie

Aktualności
 

Pod adresem http://archiwum.ckpodkarpacie.eu została umieszczona poprzednia witryna internetowa LGD C.K. Podkarpacie w celu zapewnienia dostępu do archiwalnych danych i informacji na niej zamieszczonych.

Nowa witryna internetowa niebawem będzie w całości dostępna również pod poprzednim adresem strony http://ckpodkarpacie.pl, obecnie działa tymczasowe przekierowanie na adres http://ckpodkarpacie.eu.

Poniedziałek 26 czerwca 2017
 

Szkolenie pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”

Aktualności Ogłoszenia
 

W dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Czudcu odbędzie się szkolenie dla Członków Zarządu LGD, Członków Rady LGD, Członków Komisji Rewizyjnej LGD oraz Pracowników Biura LGD  pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy”.

Środa 14 czerwca 2017
 

Spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów

Aktualności Ogłoszenia
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich na spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów.

Terminy spotkań:

 • Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 24.04.2017 r w godzinach od 11:00-15:00
 • Ośrodek Kultury w Czudcu - 26.04.2017 r. w godzinach od 10:00-14:00
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu - 28.04.2017 r. w godzinach od 8:00-12:00

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ogłoszenie w formacie PDF [*.pdf]
Sobota 22 kwietnia 2017
 

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty w trybie konkurencyjnym.

Aktualności
 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

Wszelkie informacje dostępne są na stronie http://www.arimr.gov.pl/

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. [*.pdf]
Wtorek 21 marca 2017
 

Konferencje podsumowujące

Aktualności Ogłoszenia
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 20.12.2016 roku o godzinie 17.30 w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim,
 • 21.12.2016 roku o godzinie 18:00 w GOK w Niebylcu,
 • 29.12.2016 roku o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat konferencja Czudec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat konferencja Niebylec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat konferencja Wielopole Skrzyńskie [*.pdf]
Wtorek 6 grudnia 2016