ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w w terminie od 28.06.2019 r. do 30.04.2019 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

1.Zachowanie dziedzictwa lokalnego (konkurs)
Cel ogólny I „Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie w oparciu o efektywne wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych”, Cel szczegółowy 1.2. Zachowanie i odtworzenie dziedzictwa kulturowego i historycznego LGD, Przedsięwzięcie 1.2.1 Rewitalizacja budynków zabytkowych użytkowanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci, budynków sakralnych
i cmentarzy - 200 000,00.

2. Rozwój rynków zbytu (konkurs)
Cel ogólny II „Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody
i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy”, Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie i promocja innowacyjnych form przedsiębiorczości w tym ekonomii społecznej opartej na lokalnych zasobach”, Przedsięwzięcie 2.2.2 Budowa, modernizacja i/lub wyposażenie obiektów do produkcji bądź sprzedaży produktów/usług lokalnych i/lub
z wykorzystaniem odnawialnej energii w prowadzeniu działalności gospodarczej 50 000,00.

3. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (konkurs)
Cel ogólny III Stworzenie warunków dla zwiększenia integracji i aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, Cel szczegółowy 3.1. Rozwijanie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, Przedsięwzięcie 3.1.1 Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców LGD 150 000,00,

4. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (konkurs)
Cel ogólny III Stworzenie warunków dla zwiększenia integracji i aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, Cel szczegółowy 3.1. Rozwijanie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, Przedsięwzięcie 3.1.2. Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych 50 000,00,

5.Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (grant)
w ramach przedsięwzięcia:

1.1.3 Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej - 60 000,00

6. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (grant)– w ramach przedsięwzięć:
1.3.2 Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych
z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczości lokalnej i rzemiosła 80 000,00
2.2.3 Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z propagowaniem przedsiębiorczości produktów lokalnych, innowacyjności, ekonomii społecznej 63 000,00
3.3.1 Organizacja konkursów propagujących działania LGD- 15 000,00 -

W związku z tym, zapraszamy zainteresowanych na konsultacje dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 

 

Czwartek 11 lipca 2019