ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Ogłoszenia
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

ponownie ogłasza

nabór kandydatów do pracy na stanowisku ds. obsługi wniosków i sekretariatu

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę - „umowana zastępstwo” w wymiarze: pełny etat

Liczba poszukiwanych kandydatów: 1

Miejsce pracy: Czudec

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

- zapewnienie obsługi administracyjnej  sekretariatu Stowarzyszenia,

- zapewnienie obsługi administracyjnej organów Stowarzyszenia  LGD C.K. Podkarpacie tj.       
   Walnego Zebrania,  Zarządu  i  Rady,

- prowadzenie spraw związanych z współpracą z Członkami Stowarzyszenia,
  z innymi LGD, partnerskimi samorządami,  lokalnymi przedsiębiorcami oraz współpraca
  z Instytucją Wdrażającą,

-prowadzenie spraw związanych z promocją działań Stowarzyszenia, tj. aktualizacja strony
  internetowej LGD,

- przygotowanie projektów dotyczących promocji LGD oraz inicjowanie przedsięwzieć
  promocyjnych dotyczacych działań LGD,

- współpraca z mieszkańcami LGD oraz prowadzenie działań informacyjnych
   i aktywizujących wśród społeczności loklanej,

- inicjacja i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją działań podejmowanych przez
   Stowarzszenie w tym zadań przyczyniających się do realizacji celów statutowych
   Stowarzyszenia i dokumentów planistycznych w tym LSR,

- zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji przychodzącej   i wychodzacej ze   
  Stowarzyszenia, prowadzenie rejestru korespondencji,

- udzielenie interesantom informacji o Stowarzyszeniu,

- formalna weryfikacja projektów składanych w procedurze konkursowej,

- informowanie projektodawców o wynikach oceny formalnej projektów,

- opracowanie zestawień projektów realizaownych w procedurze konkursowej oraz
   sprawozdań,

- obsługa naboru wniosków ogłaszanych w ramach realizacji LSR.

 

Wymagania konieczne:

- kwalifikacje zawodowe odpowiednie do wykonywania pracy na stanowisku ds. obsługi
   wniosków i sekretariatu,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. obsługi wniosków
   i sekretariatu,

- wykształcenie wyższe o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie
   zadań na stanowisku

-  minimum półroczny staż pracy i doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze
   środków Unii Europejskiej,
- posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu spraw i czynności  wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności znajomość:

1.Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855 z późn. zm.);

2.Ustawy z 7 marca 2007 r. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (na podst. Dz. U. z 2015, poz. 349) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie

3.Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz.U.UE.L.05.277.1);

4.Statutu LGD C.K. Podkarpacie.

Wymagania pożądane:

- prawo jazdy kategorii B (czynny kierowca),

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się,

- znajomość obsługi komputera,

- umiejętność samodzielnej organizacji pracy, przejawianie inicjatywy i kreatywności,

- komunikatywność, systematyczność, pracowitość, dokładność,

- umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów

  regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

- umiejętność pracy w zespole,

- dyspozycyjność

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie do 16 lutego 2018 r. do godz. 15:00, odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych,  w biurze StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania  C.K. Podkarpacie,  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec,  czynnym od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,  tj. :
1. Listu motywacyjnego, CV (z dopisaną klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.,     
2. Kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie),           
3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: „Rekrutacja – stanowisko ds. obsługi wniosków i sekretariatu”,
Informujemy, iż na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci – po pozytywnej ocenie formalnej złożonych dokumentów.  
Informacja o wynikach naboru zamieszczona będzie na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie.

 

Piątek 2 lutego 2018