ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w  terminie od 04.12.2019 r. do 20.12.2019 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

 

1. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (konkurs).
Zakres ten realizuje Cel ogólny I Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie w oparciu o  efektywne wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, Cel szczegółowy 1.3. Rozwój i promocja produktów lokalnych, atrakcji i usług turystycznych, Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług.

  

2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,  a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (grant).
Cel ogólny III Stworzenie warunków dla zwiększenia integracji i aktywności lokalnej społeczności,
Cel szczegółowy 3.1. Rozwijanie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców LGD,  Przedsięwzięcie 3.1.2. Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych

 

W związku z tym, zapraszamy zainteresowanych na konsultacje dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Piątek 15 listopada 2019