ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Plan włączenia społeczności

PROW 2014-2020
 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie zostanie przygotowana na bazie partnerstwa lokalnego angażującego jak największą liczbę mieszkańców. Zaangażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie uwzględniało udział przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego. W prace na LSR zostaną zaangażowani członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu oraz pracownicy biura LGD. Prace nad LSR będą prowadzone głownie metodą warsztatową, polegającą na prowadzeniu na szeroką skalę działań informacyjnych wśród społeczności lokalnej z jej aktywnym udziałem.

W każdej gminie partnerskiej w okresie przygotowania LSR, zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne (planowane 2 spotkania w każdej gminie). Spotkania w szczególności poświęcone będą analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń LGD oraz celów LSR.

W celu zapewnienia wysokiej frekwencji mieszkańców w proces informacji zaangażowani zostaną przedstawiciele lokalnych samorządów, lokalnych organizacji społecznych.

Ogłoszenia o terminach spotkań umieszczone będą na stronie internetowej LGD, stronach internetowych gmin partnerskich oraz plakatach informacyjnych umieszczonych w centrach wsi soleckich tworzących LGD oraz tablicach informacyjnych przy parafiach. Spotkania odbędą się zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Zarząd harmonogramem konsultacji społecznych.
W każdej gminie zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, zlokalizowane w Urzędach Gmin partnerskich. Dyżury w punktach będą pełnili pracownicy LGD w dni targowe w poszczególnych gminach.

W okresie przygotowania LSR funkcję informacyjno-konsultacyjną pełnić będzie biuro LGD zlokalizowane w Czudcu. Dodatkowo karty konsultacji dotyczące diagnozy obszaru LGD C.K. Podkarpacie dostępne będą na stronie internetowej www.ckpodkarpacie.pl.

Wstępny projekt LSR zostanie opracowany przez biuro LGD we współpracy z Zarządem LGD oraz przedstawicielami gmin do końca września 2015 roku. Projekt strategii umieszczony zostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia z informacją o możliwości składania uwag co do treści oraz zakresu LSR przez okres 7 dni. Etapem kończącym proces tworzenia LSR będzie jej zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Planujemy także akcję promocyjną – oraz konkurs wiedzy nt. LGD i LSR, który przyczyni się do popularyzacji działań LGD oraz celów i rezultatów założonych w LSR. Lokalna Strategia Rozwoju będzie wspólfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020.

Biuro LGD dla celów konsultacji LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR we wtorki i środy w godzinach od 9.00 do 13.00.

Wtorek 1 września 2015