ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiana godziny posiedzenia Rady LGD.

 

Informujemy, że zmianie uległa godzina posiedzenia Rady LGD, które ma odbyć się w dniu 14.06.2023 roku.  
Na prośbę Członków Rady LGD posiedzenie odbędzie się o godzinie 13:20. 

 
Czytaj Więcej
Środa 14 czerwca 2023
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 14.06.2023 roku (środa) o godzinie 12:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady

2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia

3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy ...

 
Czytaj Więcej
Środa 7 czerwca 2023
 

Ankieta -ocena jakości pomocy świadczonej przez LGD

 

Szanowni Państwo!    
            Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie przeprowadzone jest w celu  uzyskania informacji zwrotnej na temat  jakości pomocy świadczonej przez pracowników biura LGD.

Ankietę można złożyć osobiście w biurze Loklanej Grupy Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec w godzianch pracy biura, przesłać pocztą tradycyjną lub w formie e-mailowej: ckpodkarpacie@czudec.pl. do dnia 29.06.2023 r. 

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 15 maja 2023
 

Ankieta ewaluacyjna (ex post)

 

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD http://ckpodkarpacie.eu/ oraz w wersji papierowej w Biurze LGD, adres: ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Została ona również rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie dokonamy oceny już zrealizowanych działań oraz wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Ankieta jest anonimowa - nie gromadzimy ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 8 grudnia 2022
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19.07.2021 roku o godzinie 14:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umów  operacji  wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2019, 1/2020 oraz 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą oraz podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 9 lipca 2021
 

Ankieta - ocena jakości pomocy świadczonej przez LGD

 

Szanowni Państwo!    
            Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie przeprowadzone jest w celu  uzyskania informacji zwrotnej na temat  jakości pomocy świadczonej przez pracowników LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność.

Ankietę można złożyć osobiście w biurze Loklanej Grupy Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czude w godzianch pracy biura, przesłać poczta tradycyjną lub w formie e-mailowej: ckpodkarpacie@czudec.pl.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 29 kwietnia 2021
 

Projekt Grantowy 1/2019/G

 

 

 

 Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie realizuje projekt Grantowy pn. Działania promujące obszar LGD C. K. Podkarpacie nr umowy przyznania pomocy 001051-6935-UM0921796/19 z dnia 03.01.2020 roku. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Cel operacji: Promowanie obszaru LGD C. K. Podkarpacie poprzez działania związane             z wydaniem publikacji, zakupem strojów ludowych oraz organizacją 4 wydarzeń promocyjno-kulturalnych.                                                                                                               

Wnioskowana kwota pomocy: 135 566,00 zł ( z umowy przyznania ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 6 stycznia 2020
 

Ankieta oceniajaca dzałalność LGD

 

Drodzy Mieszkańcy! Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności.

Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywniej wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 5 stycznia 2017
 

Ankieta oceniajaca pracę biura

 

Drodzy Mieszkańcy!

Chcemy poznać Wasze opinie na temat pracy biura LGD.

Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 5 stycznia 2017
 

O programie LEADER 2014-2020

 

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

  • II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW,
  • wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ...
 
Czytaj Więcej
Środa 31 sierpnia 2016
 

Plan komunikacji

 
 
Czytaj Więcej
Środa 22 czerwca 2016
 

Umowa ramowa

 
 
Czytaj Więcej
Środa 25 maja 2016
 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- LSR

 
 
Czytaj Więcej
Środa 25 maja 2016
 

Projekt LSR, przyjęcie LSR uchwałą nr 11/12/2015 dnia 16.12.2015 r.

 

Poniżej przedstawiamy część projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 oraz LSR przyjęta uchwałą nr 11/12/2015 dnia 16.12.2015 r.

 
Czytaj Więcej
Środa 9 grudnia 2015
 

Plan włączenia społeczności

 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie zostanie przygotowana na bazie partnerstwa lokalnego angażującego jak największą liczbę mieszkańców. Zaangażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie uwzględniało udział przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego. W prace na LSR zostaną zaangażowani członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu oraz pracownicy biura LGD. Prace nad LSR będą prowadzone głownie metodą warsztatową, polegającą na prowadzeniu na szeroką skalę działań informacyjnych wśród społeczności lokalnej z jej aktywnym udziałem.

W każdej gminie partnerskiej w okresie przygotowania LSR, zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne (planowane 2 spotkania w każdej gminie). Spotkania w szczególności poświęcone będą analizie mocnych i ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 1 września 2015
 

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 13 sierpnia 2015
 

Broszura PROW 2014-2020

 

Przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona  do pobrania broszura PROW 2014-2020.

 
Czytaj Więcej
Środa 8 kwietnia 2015
 

Internetowa ankieta dla mieszkańców terenu LGD

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie pragnie zachęcić Państwa do wzięcia udziału w procesie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru, w zwiazku z tym udostępniamy Państwu internetową ankietę, dzięki której pomysły i sugestie mieszkańców terenu obiętego LSR będą mogły być uwzględnione w działaniach planowanych do realizacji w nowym okresie programowania.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1SGMXTdGmK1k2pcf4FlqqmP_3aceYjqYh6J2Glhomy7w/viewform

Wszelkie dane, które Państwo umieścicie w ankiecie są do wyłącznego wglądu naszej LGD i nie będą nigdzie publikowane, ani też użyte do celów innych niż związanych z tworzeniem nowej LSR.

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

 
Czytaj Więcej
Wtorek 3 marca 2015