ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Posiedzenie Rady LGD

PROW 2014-2020
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 14.06.2023 roku (środa) o godzinie 12:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady

2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia

3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych

przez LGD

6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady oraz listobecności Członków Rady podczas oceny i wyboru wniosków

7. Ocena zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz programem w ramach

oceny wstępnej

8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych

uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej

9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji

10. Ustalenie kwoty wsparcia w stosunku do operacji które uzyskały minimalną liczbę

punktów według lokalnych kryteriów wyboru

11. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

12. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania bądź nie wybrania operacji do finansowania oraz

o ustaleniu kwoty wsparcia

13. Sporządzenie listy operacji wybranych

14. Wolne wnioski i zapytania

15. Zakończenie posiedzenia

 

 

Środa 7 czerwca 2023