ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Projekt Grantowy 1/2019/G

PROW 2014-2020 Projekty Grantowe - realizacja
 

 

 

 Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie realizuje projekt Grantowy pn. Działania promujące obszar LGD C. K. Podkarpacie nr umowy przyznania pomocy 001051-6935-UM0921796/19 z dnia 03.01.2020 roku. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Cel operacji: Promowanie obszaru LGD C. K. Podkarpacie poprzez działania związane             z wydaniem publikacji, zakupem strojów ludowych oraz organizacją 4 wydarzeń promocyjno-kulturalnych.                                                                                                               

Wnioskowana kwota pomocy: 135 566,00 zł ( z umowy przyznania pomoc).                                

 Całkowita wartość planowanych do realizacji zadań 135 566,00 zł.

Operacja wpisuje się w następujące cele Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie.

Cel ogólny I. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C. K. Podkarpacie w oparciu o efektywne wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój i promocja produktów lokalnych, atrakcji i usług turystycznych

Przedsięwzięcie 1.3.2. Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczości lokalnej i rzemiosła

Cel ogólny II. Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie i promocja innowacyjnych form przedsiębiorczości w tym ekonomii społecznej opartej na lokalnych zasobach

Przedsięwzięcie 2.2.3. Działania informacyjne, edukacyjne, promocyjne związane z propagowaniem przedsiębiorczości produktów lokalnych, innowacyjności, ekonomii społecznej

Cel ogólny III. Stworzenie warunków dla zwiększenia integracji i aktywności lokalnej społeczności.

Cel szczegółowy 3.3. Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym i antyspołecznym

Przedsięwzięcie 3.3.1. Organizacja konkursów propagujących działania LGD.

W ramach niniejszego Projektu Granatowego planowana jest realizacja 5 zadań:

Zadane 1. Promocja lokalnych tradycji poprzez wydanie publikacji oraz organizację spotkania integracyjnego.

Zadanie polegające na przygotowaniu i wydaniu albumu pn. „Niebylec wczoraj i dziś po 10 latach”w nakładzie 1000 egzemplarzy w formacie A4 z twardą okładką. Celem zadania jest promocja gminy oraz ukazanie jej piękna i dokonań, poszerzenie wiedzy i świadomości mieszkańców obszaru LGD. Album będzie posiadał bardzo dużą wartość poznawczą, historyczną i kulturotwórczą. Umożliwi on poznanie dziejów Niebylca i okolic, okoliczności tworzenia istniejących do dzisiaj instytucji i organizacji, walorów przyrodniczych i kulturowych. W ramach zadania zostanie zorganizowane spotkanie o charakterze integracyjnym skierowane jest dla mieszkańców gminy i obszaru LGD – 230 osób. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana historia gminy Niebylec, dokonania artystyczne i historyczne, tradycje kultywowane w przeszłości oraz te pielęgnowane do dziś. Omówione zostaną atrakcje turystyczne oraz walory przyrodnicze. Odbędzie się również wystawa obrazów malarskich powstałych w ubiegłych latach na tzw. „Plenerach malarskich”, wystawa fotograficzne o tematyce historycznej i kulturalnej oraz rękodzieło i wyroby kulinarne członkiń z KGW oraz prezentacja wydanego albumu. Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatnie album wydany w ramach zadania pn. „Niebylec wczoraj i dziś po 10 latach”. Realizacja zadania przyczyni się do promocji gminy Niebylec a tym samym obszaru LGD C. K. Podkarpacie. W ramach realizacji zadania zostanie zrealizowany wskaźnik: Liczba uczestników wydarzeń – 1230 osób.

Zadanie nr 2. Organizacja pikniku przy Ochotniczej Straży Pożarnej promującej lokalne tradycje i zwyczaje jako bezpłatne przedsięwzięcie integracyjno-promocyjne.

W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowany dwudniowy piknik o charakterze ogólnodostępnym. W pierwszym dniu pikniku odbędą się uroczyste wydarzenia mające na celu promocję tradycji straży pożarnej- miejscowej jednostki połączone z promocją tradycji innych jednostek OSP z terenu LGD. Otwarcie pikniku odbędzie się na placu przy budynku Domu Strażaka w Konieczkowej. Zostanie wygłoszony uroczysty apel, przedstawiona historia jednostek OSP. Podczas pikniku odbędzie się degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez KGW w Konieczkowej oraz występ Orkiestry Dętej z Niebylca. W trakcie sobotniego wieczoru będzie można skorzystać z darmowego wykonania pamiątkowego zdjęcia dzięki foto budce. W drugim dniu pikniku na placu przy Domu Strażaka w Konieczkowej a także na przyległym boisku odbędzie się druga część pikniku. W trakcie niedzielnego pikniku przewiduje się następujące atrakcje: prezentacja wyposażenia wozów bojowych OSP w Konieczkowej, prezentacja zabytkowego wozu strażackiego oraz strażackich motopomp powojennych, dla najmłodszych możliwa przejażdżka wozem strażackim wraz ze swoim opiekunem, pokaz sprzętu pożarniczego, nauka obsługi gaśnicy, zasady obchodzenia się podczas pożaru tłuszczu na kuchni gazowej – gaszenie, profilaktyka, omówienie zasad przeciwpożarowych, przedstawienie pracy i roli strażaka podczas pożaru, otwarta zabawa taneczna na podłodze, darmowa grochówka, grill z kiełbaską dla odwiedzających. Przeprowadzenie pikniku pozwoli na kultywowanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, uczestnicy pikniku dowiedzą się wielu ciekawych informacji dotyczących przenikania się tradycji strażackich z tradycjami lokalnymi, wiejskimi, będzie promocją obszaru objętego LSR. W ramach realizacji zadania zostanie zrealizowany wskaźnik: Liczba uczestników wydarzeń – 1250 osób.

Zadanie 3. Organizacja warsztatów śpiewu i tańca ludowego oraz zakup strojów ludowych i akordeonu

W ramach zadania planuje się organizację 40 godzin zegarowych warsztatów tańca ludowego oraz 30 godzin zegarowych warsztatów śpiewu dla 150 osób. Warsztaty będą prowadzone w podziale na dwie grupy: dzieci i młodzież 7-15 lat, dorośli w szczególności osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia, osoby korzystające z pomocy opieki społecznej. Na warsztatach uczestnicy nauczą się tańczyć poloneza oraz tańców lasowiackich. Polonez jest tańcem narodowym, tanecznym emblematem kultury polskiej. Na obszarze LGD polonez ma powszechne zastosowanie jako forma celebracji donośnych wydarzeń. Na obszarze LGD C. K. Podkarpacie polonez oraz tańce lasowiackie prezentowane są na scenach podczas występów zespołów tańca ludowego. Przyśpiewki ludowe oraz taniec ludowy m.in. polonez, tańce lasowiackie są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego obszaru LGD dlatego też bardzo ważne jest pielęgnowanie tradycji tańca ludowego i śpiewu oraz popularyzowanie go wśród młodego pokolenia. Zadanie ma na celu ukazanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w dziedzinie tańca i śpiewu ludowego, wykorzystanie go do promowania obszaru LGD. Podsumowaniem projektu będzie organizacja Konferencji pn. „Wieczór na ludowo” podczas której odbędzie się prezentacja tańców i śpiewu -programu artystycznego wypracowanego podczas warsztatów. Podczas konferencji odbędzie się również degustacja produktów regionalnych wykonanych przez KGW Brzezinianki. W ramach zadania zostaną zakupione stroje ludowe: 8 kompletów strojów ludowych szlacheckich do poloneza damskich i męskich, 8 kompletów strojów lasowiackich dla dziewczynek i chłopców. W ramach realizacji zadania zostanie zrealizowany wskaźnik: Liczba podjętych inicjatyw informacyjnych lub/i edukacyjnych lub/i promocyjnych związanych z rozwojem przedsiębiorczości - 1 sztuka.

 

Zadanie 4. Warsztaty pod hasłem „Sport – bawi, uczy, wychowuje”

W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowanych 240 godz. warsztatów sportowych w tym 160 godzin warsztatów tenisa ziemnego oraz 80 godzin warsztatów karate - jako atrakcyjnej, bezpłatnej formy zagospodarowania wolnego czasu, stworzenia warunków rozwoju osobistego oraz możliwości aktywizacji i integracji mieszkańców. W warsztatach będzie mogło uczestniczyć 30 osób dzieci i młodzież - w tym dzieci i młodzież osób bezrobotnych i osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach realizacji warsztatów zostaną poniesione koszty zatrudnienia instruktora karate oraz wynagrodzenia instruktora tenisa ziemnego. Warsztaty organizowane będą w bezpłatnie udostępnianej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gliniku (raz w tygodniu po 2,5 godziny lekcyjne każde/grupa), warsztaty tenisa ziemnego w sali gimnastycznej i sąsiadującym korcie tenisowym w Wielopolu Skrzyńskim, dwa razy w tygodniu po 2,5 godziny lekcyjne każde/grupa). W ramach realizacji zostanie zorganizowany pokaz sportowy dla uczestników warsztatów i członków ich rodzin zakończony ogniskiem integracyjnym. Organizacja pokazu sportowego będzie doskonałą okazją do zaprezentowania nabytych umiejętności, zachęcenia do kontynuowania treningów i rozwoju posiadanych talentów. Podczas pokazu sportowego wszystkim uczestnikom warsztatów zostaną wręczone medale, natomiast uczestnikom którzy zajęli 1-3 miejsce podczas pokazów zostaną wręczone puchary. W ramach organizacji ogniska integracyjnego zostaną zakupione soki, woda, kiełbasa, chleb, musztarda, naczynia jednorazowe oraz serwetki.Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji działań LGD C K. Podkarpacie, wzrostu aktywności i integracji społecznej poprzez stworzenie bezpłatnej, atrakcyjnej oferty zagospodarowania wolnego czasu dla społeczności lokalnej. W ramach realizacji zadania zostanie zrealizowany wskaźnik – Liczba zrealizowanych imprez – 1 sztuka.

 

Zadanie 5. Rodzinny konkurs sprawnościowy o puchar Prezesa LGD C. K. Podkarpacie

W ramach zadania zostanie przeprowadzony nabór do projektu o naborze mieszkańcy obszaru LGD zostapoinformowani za pośrednictwem plakatów informacyjnych rozmieszczonych na obszarze LGD oraz informacji udostępnionej na stronie LGD. Wyznaczony koordynator projektu sporządzi listę zgłoszonych drużyn – składających się od 4 do 6 osób oraz ustali termin poszczególnych eliminacji, w eliminacjach może brać udział nieograniczona liczba grup/rodzin przy czym z każdej placówki do finału komisja wybierze 3 drużyny. W eliminacjach do konkursu udział weźmie 300 osób (18 placówek x 50 osób).Z każdej placówki do finału konkursu komisja wybierze 3 drożyny.W ramach zadania zostanie przeprowadzonych 48 godzin lekcyjnych eliminacji sportowych w których udział weźmie 300 osób oraz 1 konkurs zakończony uroczystym finałem. W ramach realizacji zadania zostanie zatrudnionych 3 instruktorów do przeprowadzenia eliminacji i konkursu którzy jednocześnie będą członkami Komisji. Podczas organizowanych eliminacji uczestnikom zostanie zapewniona woda, drożdżówki i cukierki. Natomiast uczestnikom finału zostanie zapewniona woda, drożdżówki, cukierki oraz nagrody – kosze prezentowe oraz puchary. Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji działań LGD C. K. Podkarpacie, wręczenia pucharu dokona Prezes LGD, który podczas finału przedstawi działalność LGD, dofinansowanych za pośrednictwem organizacji projektach, możliwościach uzyskania dofinansowania zapraszając tym samym do współpracy.

W ramach zadania zostanie zrealizowany wskaźnik: Liczba zorganizowanych imprez-1 sztuka.

 

Poniedziałek 6 stycznia 2020