ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Posiedzenie Rady LGD

PROW 2014-2020 Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19.07.2021 roku o godzinie 14:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umów  operacji  wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2019, 1/2020 oraz 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą oraz podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.

2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia.

3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady.

6. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru nr 1/2019, 1/2020 oraz 2/2020

- weryfikacja operacji w zakresie dotyczącym planowanej zmiany umowy,

- podjęcie uchwały.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamkniecie Posiedzenia Rady.

 

Piątek 9 lipca 2021