ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Projekt Grantowy 2/2019/G

Projekty Grantowe - realizacja
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie realizuje Projekt Grantowy pn. Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich na terenie LGD C.K. Podkarpacie, nr umowy przyznania pomocy  001052-6935-UM0921797/19 z dnia 03.01.2020 roku. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej poprzez remont połączony z modernizacją dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Pstrągowa i Nowa Wieś.
Wnioskowana kwota pomocy : 60 000,00 zł ( z umowy przyznania pomocy.
Całkowita wartość  planowanych do realizowanych zadań : 60 000,00 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie :

Cele ogólne LSR :

Cel ogólny I : Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C. K. Podkarpacie w oparciu o efektywne wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych.
Cel szczegółowy 1.1. : Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury społecznej i turystycznej oraz estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR.

Przedsięwzięcie LSR :

Przedsięwzięcie 1.1.3. : Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej  i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej.

W ramach niniejszego Projektu Grantowego planowana jest realizacja dwóch zadań:

Zadanie 1. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Pstrągowa poprzez remont świetlicy wiejskiej w Pstrągowej Dolnej.

Zadanie ma na celu remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej znajdującej się w miejscowości Pstrągowa Dolna. Wprowadzone zmiany wpłyną na poprawę wizerunku i  pozytywne postrzeganie miejscowości Pstrągowa Dolna, świetlica będzie miała ładny estetyczny wygląd oraz stanie się bardziej funkcjonalna.

W ramach zadania zostaną podjęte następujące działania :

Pomieszczenia 1
Roboty remontowo-budowlane  :
-zamontowanie belki ceownik,
-wykonanie belki betonowej,
-uzupełnienie brakującej posadzki,
-odnowienie istniejącego parkietu,
-malowanie ścian,
-wymiana drzwi,
-wykonanie zabudowy lekkiej,
-zamontowanie drzwi,
-zamontowanie żaluzji.

Pomieszczenie 2
Roboty remontowo-budowlane- sanitariaty :
-wymiana umywalki,
-wymiana muszli klozetowej.

Pomieszczenie 3
Roboty remontowo-budowlane- sanitariaty :
-wymiana umywalki,
-wymiana muszli klozetowej.

Pomieszczenie 4 :
 Roboty remontowo-budowlane :
-zamontowanie balustrady,
-zamontowanie poręczy,
-wykonanie zabudowy wyjścia na strych.

Dodatkowo realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości Pstrągowa Dolna, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Wskaźnik realizacji zadania : Liczba powstałych, zaadoptowanych, wyremontowanych lub/i wyposażonych ogólnodostępnych ogólno dostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej- 1 sztuka.Zadanie 2. Remont świetlicy w Nowej Wsi.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone roboty rozbiórkowo-remontowe.

Pomieszczenie 1
Roboty rozbiórkowe :
-zerwanie posadzki cementowej,
-wykonanie cieć elementów konstrukcji żelbetowych,
-rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej,
-wykucie  z muru ośnieżnic drewnianych ,
-zeskrobanie i zmycie starej farby,
-wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu.
Roboty remontowo- budowlane :
-podkłady betonowe na podłożu,
-izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podsadzkowe,
-izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych,
-warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej,
-posadzki cementowe wraz z cokolikami,
-posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą,
-skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
-okno uchylne jednodzielne,
-wykonanie pasów z tynków zwykłych,
-gładzenie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylanych,
-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych wraz z gruntowaniem.
Roboty remontowo- elektryczne:
-wykucie bruzd w podłożu cegły,
-zaprawianie bruzd,
-wykonanie pasów z tynków zwykłych,
-rura winidurowa,
-przewód kabelkowy wciągany do rur,
-łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, jednobiegowy przycisk,
-gniazda instalacyjne wtyczkowe ze strykiem ochronnym podtynkowe,
-montaż opraw oświetleniowych zawieszanych, świetlówek LED.

Pomieszczenie 2
Roboty rozbiórkowe:
-rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej, cementowo –wapiennej,
-wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych,
-rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej,
-zeskrobanie i zmycie starej farby,
-wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.
Roboty remontowo-budowlane:
-ścianki działowe na GR z płyt gipsowych na rusztach metalowych,
-izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe układane na sucho,
-licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą,
-posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykła,
-cokoliki płytkowe z kamienia sztucznych układanych na klej metodą zwykłą,
-gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych,
-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntem,
-skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrz lokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne.
Remont instalacji sanitarnej:
-przełożenie instalacji wodno- kanalizacyjnej.

Pomieszczenie 3
-izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, poziome z płyt układanych na sucho.

Zadanie ma na celu remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej znajdującej się w miejscowości Nowa Wieś. Wprowadzone zmiany wpłyną na poprawę wizerunku i pozytywne postrzeganie miejscowości Nowa Wieś, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Wskaźnik realizacji zadania : Liczba powstałych, zaadoptowanych, wyremontowanych lub/i wyposażonych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej – 1 sztuka.

Piątek 17 stycznia 2020