ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Projekt Grantowy I

Projekty Grantowe - realizacja
 

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie realizuje Projekt Grantowy pn. Propagowanie walorów LGD C.K. Podkarpacie, nr umowy przyznania pomocy 00756-6935-UM0921274/18 z dnia 31.12.2018, operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Propagowanie walorów turystycznych LGD poprzez wydanie publikacji i pamiątki lokalnej, promocja i zachowanie tradycji śpiewu i tańca poprzez organizowanie warsztatów tematycznych oraz stworzenie możliwości rozwoju lokalnych inicjatyw poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Wnioskowana kwota pomocy: 95 200,00  zł (z umowy przyznania pomocy)
Całkowita wartość planowanych do zrealizowania zadań (uwzględniająca wkład własny Grantobiorców): 100 565,00 zł

 

Operacja wpisuje się w następujące cele Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie:
Cele ogólne LSR
Cel ogólny I:
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie w oparciu o efektywne wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych
Cel ogólny II:  Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy III: Stworzenie warunków dla zwiększenia integracji i aktywności lokalnej społeczności
Cele szczegółowe LSR
Cel szczegółowy 1.1
: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury społecznej i turystycznej oraz estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR
Cel szczegółowy 1.3: Rozwój i promocja produktów lokalnych, atrakcji i usług turystycznych
Cel szczegółowy 2.2.: Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy 3.3: Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym i antyspołecznym
Przedsięwzięcia LSR
Przedsięwzięcie 1.1.3.
Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej
Przedsięwzięcie 1.3.2. Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczości lokalnej i rzemiosła
Przedsięwzięcie 2.2.3.
Działania informacyjne, edukacyjne, promocyjne związane z propagowaniem przedsiębiorczości, produktów lokalnych, innowacyjności, ekonomii społecznej
Przedsięwzięcie 3.3.1. Organizacja konkursów propagujących działania LGD

W ramach niniejszego Projektu Grantowego planowana jest realizacja czterech zadań:

1. Adaptacja i remont niekomercyjnego i ogólnodostępnego pomieszczenia (świetlicy) na cele rekreacyjne i kulturalne.
Zadanie ma na celu remont pomieszczenia świetlicy znajdującego się w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicy. Z wyremontowanej świetlicy będą korzystać mieszkańcy obszaru LGD C.K. Podkarpacie.  Będą się tam odbywać różnego rodzaju spotkania integracje, promocyjne oraz szkoleniowe  w których będą udział brali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańcy obszaru LGD C.K. Podkarpacie.
 W ramach zadnia zostaną podjęte następujące działania: roboty demontażowe, roboty odtworzeniowe, instalacje elektryczne wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej
1. Roboty demontażowe w których skład wchodzą:         
- skucie starej posadzki wraz z podestem pod piec,          
- skucie tynku z ścian i sufitu,    
- demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,     
- demontaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami.       

2. Roboty odtworzeniowe wiążące się z rozbiórka i odtworzeniem różnych pomieszczeń w skład których wchodzą:
- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na podłożach otrzcinowanych, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, powierzchnia otynkowana na stropach,
- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na podłożach otrzcinowanych, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, powierzchnia otynkowana na ścianach,
- uzupełnienie warstwy wyrównującej  i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej w środku pomieszczenia,
- ułożenie płytek na zaprawie klejowej – płytki o wymiarach 30x30 cm,
- położenie cokoliku z kamieni sztucznych – cokolik 15 cm,
- obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek podciągów – 1 warstwa,
- dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian,
- dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych sufitów,
-dwukrotne  malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian.

3. Instalacje elektryczne demontażowe wraz z wykonaniem nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej:
- Instalacja elektryczna demontażowa wraz z wykonaniem nowej instalacji,
- rurociągi stalowe o połączeniach gwintowych,
- połączenie rur do grzejników żeliwnych, stalowych, płytowych, aluminiowych, konwektorów, nagrzewnic o średnicy nominalnej 15 mm,
- załażenie zaworów grzejnikowych oraz głowicy termostatycznej,
- płukanie instalacji wraz z próbą jej szczelności, demontaż urządzenia do podgrzewania wody,
- demontaż urządzeń sanitarnych – umywalki,
-demontaż podejścia odpływowego.

Wyremontowana sala poprawi  jakości życia mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie oraz osób należących do grup defaowryzowanych. Sala będzie udostępniana bezpłatnie w celu organizacji rożnego rodzaju spotkań promocyjnych, aktywizacyjnych i kulturalnych.

Wskaźnik realizacji zadania: Liczba powstałych, zaadoptowanych, wyremontowanych lub/i wyposażonych ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej -1 sztuka.

2. Atrakcje regionu czudeckiego w oparciu o wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych
i kulturowych LGD.    

Zadanie jest  ukierunkowane  na zorganizowaniu imprezy środowiskowej skierowanej do społeczeństwa gminy Czudec połączonej z promocją opracowanej publikacji dotyczącej walorów turystyczno-krajoznawczych oraz historycznych gminy Czudec. Publikacja wydana w ramach zadania będzie przewodnikiem turystyczno-krajoznawczym po regionie czudeckim i będzie obok informacji turystycznych i krajoznawczych zawierało informację o twórcach kultury regionu. Dzięki wydaniu przewodnika promującego region zwiększy się atrakcyjność turystyczna obszaru Gminy Czudec. Dodatkowo dzięki promocji regionu czudeckiego  rozwijać się będzie działalność oparta na turystyce.   

W ramach zadania zostaną podjęte następujące działania: 
- zbieraniu materiałów do publikacji, tworzeniu dokumentacji zdjęciowej, druku baneru promocyjnego, druku materiałów promocyjnych,
- druku przewodnika turystyczno- krajoznawczego „Atrakcje regionu czudeckiego”, zbieraniu materiałów do publikacji, przygotowaniu dokumentacji fotograficznej zabytków oraz ciekawych miejsc, pomników przyrody. Publikacja będzie liczyła około 200 stron formatu 125x220 i zostanie wydana w ilości 500 egzemplarzy. W publikacji będzie znajdować się około 300 barwnych fotografii – plany miejscowości, szlaków turystycznych, ciekawostki regionalne dotyczące tradycji kultury i turystyki.  -przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania promocyjno-integracyjnego podczas, którego celem będzie promująca publikację.  Podczas imprezy promocyjnej odbędzie się spotkanie z lokalnymi twórcami kultury z regionu, osobami podejmującymi działania promocyjne w regionie i osobami zasłużonymi dla regionu. Publikacja będzie bezpłatnie rozdawana uczestnikom spotkania oraz mieszkańcom obszaru LGD C.K. Podkarpacie.

Wskaźnik realizacji zadania: Liczba odbiorców działań promocyjnych 720 osób.

 3. Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez przeprowadzenie warsztatów tańca ludowego i śpiewu w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Realizację zadania zaplanowano poprzez organizację warsztatów z udziałem choreografa z zakresu tańca ludowego i śpiewu członków Klubu Seniora Złoty Wiek. Warsztaty te to doskonałą okazja do integracji i aktywizacji osób 50+.

W ramach zadania planowane jest:         
-  zatrudnienie choreografa do przeprowadzenia warsztatów z nauki tańca i śpiewu – warsztaty zostaną przeprowadzone przez choreografa,
- zakup kabatów damskich – wykonane z sukna i zdobione zgodnie z tradycją, 
- zakup strojów damskich przeworskich – planowany jest zakup 8 sztuk kompletów, w skłąd kompletu wchodzą gorset, bluzka, spódnica, zapaska oraz chusta,
- zakup strojów męskich przeworskich – planowany jest zakup 8 sztuk kompletów, w skłąd kompletu wchodzi kamizelka, spodnie, koszula męska, kapelusz.

Zakup profesjonalnych strojów damskich i męskich jest niezbędny do przygotowania występów wraz  z warsztatami edukacyjnymi z tańca i śpiewu seniorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Złoty Wiek.  Przeprowadzenie warsztatów z choreografem oraz zakup strojów ludowych pozwoli przygotować i wypromować  profesjonalny produkt lokalny, którym będzie oferta kulturalna jaką podczas spotkań z mieszkańcami będą przedstawiać członkowie Stowarzyszenia Złoty Wiek.

Zadanie jest zgodne z zakresem wskazanym w ogłoszeniu, działania te pozwolą przygotować
i wypromować profesjonalny produkt lokalny ( oferta kulturalna).   W czasie tych spotkań  będzie mowa
o znaczeniu tych działań dla utrzymania tradycji ludowych w gminie i powiecie, w kraju. O potrzebie kultywowania i podtrzymywania tradycji mogą być także organizowane  mini konkursy i zabawy integracyjne, wszystkie te działania  zainicjuje młode stażem istnienia ale doświadczone życiowo i emocjonalnie Stowarzyszenie ZŁOTY WIEK wszystko po to by integrować, animować, łączyć w działaniach pokolenia. Jest tu miejsce dla każdego mieszkańca gminy – seniora, młodzieży i dzieci, niepełnosprawnych i de faworyzowanych.

Wskaźnik realizacji zadania : liczba podjętych inicjatyw  informacyjnych lub/i edukacyjnych lub/i promocyjnych związanych z rozwojem przedsiębiorczości  - 1 szt.

4. Organizacja konkursu tematycznego nt. wartości kulturowych LGD C.K. Podkarpacie
Zadanie polega na zorganizowaniu konkursu  tematycznego na pamiątkę lokalną LGD związana z życiem
i twórczością T. Kantora
W ramach zadania planowane jest:                                                                                                                                                       - organizacja finału konkursu – zapewnienie zaplecza technicznego i obsługa imprezy promocyjnej dla co najmniej 130 osób wzbogacona o występ grupy teatralnej, pokaz jadła regionalnego oraz wręczenie nagród d;la co najmniej 25 uczestników,
- wydanie pamiątki lokalnej – nakład 50 sztuk,                                          
- opracowanie i wydanie folderu,- zakup nagród rezcowych dla finalistów konkursu.

Zadanie  umożliwi mieszkańcom LGD w szczególności młodzieży uczestnictwa w konkursie tematycznym przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i popularyzacji zasobów i działań LGD. Zadanie adresowane  jest do  mieszkańców LGD C.K. Podkarpacie w szczególności mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie.

Wskaźnik realizacji zadania : liczba zorganizowanych imprez – 1 szt.

 

Czwartek 3 stycznia 2019