ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w  terminie od 06.04.2021 r. do 30.04.2021 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

1. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (konkurs), Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa, przebudowa lub remont niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w tym ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji, obiektów sportowych,

2.  Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat,

3. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs). Przedsięwzięcie 2.1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług,

4. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej
 (konkurs), Przedsięwzięcie 2.2.1. Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości dofinansowania przedsięwzięć innowacyjnych lub/i związanych z ekonomią społeczną,

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (konkurs).  Przedsięwzięcie 1.2.1. Rewitalizacja budynków zabytkowych uż ytkowanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci, budynków sakralnych i cmentarzy,

6. Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych (konkurs). Przedsięwzięcie 2.2.2. Budowa, modernizacja lub/i wyposażenie obiektów do produkcji bądź sprzedaży produktów/usług lokalnych i/lub z wykorzystaniem odnawialnej energii w prowadzeniu działaności gospodarczej.

W związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy  na konsultacje dotyczące naborów wniosków, które prowadzą pracownicy biura  Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Czwartek 18 marca 2021