ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Walne Zebranie

Aktualności Ogłoszenia
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie
Zaprasza Członków Stowarzyszenia
na
Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. 
o godzinie 17.30
w Ośrodku Kultury w Czudcu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 26.09.2017 r. – podjęcie stosownej uchwały,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 – podjęcie stosownej uchwały,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu okres 4 – letniej kadencji 2014 – 2018 – podjęcie stosownej uchwały,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 4 – letniej kadencji – podjęcie stosownej uchwały,
9. Udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie - podjęcie stosownej uchwały,
10.Wybór członków Komisji Skrutacyjnej – podjęcie stosownej uchwały,
11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie na kadencję 2018-2020 – podjęcie stosownej uchwały,
12. Przeprowadzenie wyboru do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie na kadencję 2018 – 2022 - podjęcie stosownej uchwały, 
13. Przedstawienie w Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli,
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 07/12/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Projektów Grantowych,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – podjęcie stosownej uchwały,
16. Sprawy różne, wolne wnioski,
17. Zakończenie Zebrania.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Deklaracja poufności i beztronności [*.pdf]
 Pobierz
Procedura Granty [*.pdf]
 Pobierz
Sprawozdanie [*.pdf]
 Pobierz
Rejestr interesów [*.pdf]
 Pobierz
Schemat [*.pdf]
 Pobierz
Karta oceny wg. likalnych kryteriów [*.pdf]
 Pobierz
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [*.pdf]
 Pobierz
Formularz wniosku o powierzenie grantu [*.pdf]
 Pobierz
Formularz wniosku o rozliczenie grantu [*.pdf]
 Pobierz
Karta czasu pracy [*.pdf]
 Pobierz
Wzór umowy [*.pdf]
 Pobierz
Sprawozdanie finasowe [*.pdf]
Czwartek 15 marca 2018