ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O programie LEADER 2014-2020

 

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

  • II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW,
  • wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ...
 
Czytaj Więcej
Środa 31 sierpnia 2016
 

Plan komunikacji

 
 
Czytaj Więcej
Środa 22 czerwca 2016
 

Umowa ramowa

 
 
Czytaj Więcej
Środa 25 maja 2016
 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- LSR

 
 
Czytaj Więcej
Środa 25 maja 2016
 

Projekt LSR, przyjęcie LSR uchwałą nr 11/12/2015 dnia 16.12.2015 r.

 

Poniżej przedstawiamy część projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 oraz LSR przyjęta uchwałą nr 11/12/2015 dnia 16.12.2015 r.

 
Czytaj Więcej
Środa 9 grudnia 2015
 

Plan włączenia społeczności

 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie zostanie przygotowana na bazie partnerstwa lokalnego angażującego jak największą liczbę mieszkańców. Zaangażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie uwzględniało udział przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego. W prace na LSR zostaną zaangażowani członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu oraz pracownicy biura LGD. Prace nad LSR będą prowadzone głownie metodą warsztatową, polegającą na prowadzeniu na szeroką skalę działań informacyjnych wśród społeczności lokalnej z jej aktywnym udziałem.

W każdej gminie partnerskiej w okresie przygotowania LSR, zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne (planowane 2 spotkania w każdej gminie). Spotkania w szczególności poświęcone będą analizie mocnych i ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 1 września 2015
 

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 13 sierpnia 2015
 

Broszura PROW 2014-2020

 

Przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona  do pobrania broszura PROW 2014-2020.

 
Czytaj Więcej
Środa 8 kwietnia 2015
 

Internetowa ankieta dla mieszkańców terenu LGD

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie pragnie zachęcić Państwa do wzięcia udziału w procesie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru, w zwiazku z tym udostępniamy Państwu internetową ankietę, dzięki której pomysły i sugestie mieszkańców terenu obiętego LSR będą mogły być uwzględnione w działaniach planowanych do realizacji w nowym okresie programowania.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1SGMXTdGmK1k2pcf4FlqqmP_3aceYjqYh6J2Glhomy7w/viewform

Wszelkie dane, które Państwo umieścicie w ankiecie są do wyłącznego wglądu naszej LGD i nie będą nigdzie publikowane, ani też użyte do celów innych niż związanych z tworzeniem nowej LSR.

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

 
Czytaj Więcej
Wtorek 3 marca 2015